Hvorfor hegne solcelleanlæg?

Hegnede solcelleanlæg skaber en stor barriere for vildtets frie færdsel. Men sådan behøver det ikke at være.

Der er allerede etableret mange solcelleanlæg i det danske landskab med solide hegn rundt om. Der er tilsyneladende ikke nogen dybere liggende begrundelse udover risiko for tyveri.

Dog skal det nævnes, at transformatoren i solcelleanlæg skal hegnes inde af sikkerhedsmæssige hensyn. Men der er tale om et meget lille areal – promiller eller få procent – ud af det samlede areal, solcellerne etableres på.

De hegnede solcelleanlæg skaber en stor barriere for vildtets frie færdsel og i nogle tilfælde forhindrer hegnet, at solcelleanlæggets naturpotentiale kan udfolde sig optimalt til gavn for en trængt natur og biodiversitet i det åbne land.

Men sådan behøver det ikke være. I Lemvig Kommune er man i hvert fald på vej i en helt anden retning, og det er godt for naturen og biodiversiteten. Som måske nogle af de første steder i landet er der nemlig i Lemvig kommune etableret to store solcelleparker uden hegn.

I det sidste og nyeste anlæg er der sågar etableret grønne korridorer og et overvågningssystem, der via kameraer og kunstigintelligens skal dokumentere stigningen i biodiversiteten i området.

Tilgangen er, at Lemvig kommune ikke ønsker solcelleanlæg, hvor naturen er forment adgang.

Anbefalinger til naturvenlige anlæg

Det er en glædelig tilgang og følgende anbefalinger kan bidrage yderligere til mere naturvenlige solcelleanlæg:

• Større solcelleanlæg bør etableres uden »tætte« hegn omkring anlægget

• De større solcelleanlæg bør etableres på landbrugsarealer og ikke i umiddelbar nærhed af kysten eller større søer. Anlæggene bør heller ikke etableres i, eller i umiddelbar nærhed af nuværende eller fremtidige vådområder

• Større solcelleanlæg bør etableres med faunapassager, helst langs naturlige ledelinjer, som eksempelvis åer og eksisterende levende hegn. Disse bør have en bredde på minimum 20 meter og har til formål at sikre vildtets frie bevægelighed i landskabet (gerne bredere hvis det særligt er målrettet då- eller kronvildt)

• Der bør yderligere etableres nye faunapassager i anlæg med mere end 50 hektar sammenhængende areal. Disse bør tilplantes med bukser og mindre træer, og have en bredde på minimum 20 meter, og have til formål at sikre vildtets frie bevægelighed i landskabet (gerne bredere hvis det særligt er målrettet då- eller kronvildt)

• Eksisterende levende hegn og småbiotoper bør bevares i videst muligt omfang

• Ved etablering af nye beplantninger bør der være fokus på hjemmehørende arter, som i videst muligt omfang er bi- og insektvenlige

Ingen sprøjtemidler

Selve driften af solcelleanlæggende bør ske uden brug af sprøjtemidler på arealerne. Hegn anvendt i forbindelse med græssende dyr bør være to strømførende tråde med en max. højde på 90 centimeter.

Anvendes græssende dyr ikke, bør sporene mellem anlæggene slås med cirka tre ugers intervaller, og fem procent af arealer bør tilsås med bi- og insektvenlige blomster og urter. Der bør oprettes frivillige fredningszoner i og omkring faunapassager.

Det vil give spændende perspektiver for fremtidens solcelle anlæg.

Læs også