Sagt af formanden

Om Ruslands invasion af Ukraine

- Vi tænker på de mange ukrainere, der arbejder – og igennem årene har arbejdet for – dansk landbrug. Jeg er glad for og stolt af, at så mange landbrugsfamilier har hjulpet i denne situation – det skal vi blive ved med – så længe behovet er der.

Om Landbrugsaftalen

- Mandag den 4. oktober indgik alle de væsentlige partier i Folketinget en Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug. Det er den, vi kender som Landbrugsaftalen.

- Det er vigtigt for landbruget, at aftalen blev så bredt funderet. Det er vigtigt, at de blå partier fik sat afgørende fingeraftryk. Det er vigtigt, at Bæredygtigt Landbrug havde så intens og faglig dialog med partierne op til aftalens indgåelse – specielt med blå blok.

……

- Landbrugsaftalen er en rammeaftale, hvor der stadig mangler mange elementer – og meget faglighed.

- Aftalen, der indeholder mange muligheder og mange trusler, vil Bæredygtigt Landbrug fortsat bruge meget energi på.

- En af de største udfordringer er de fastsatte bindende mål. På både vandmiljøområdet og på klimaområdet er målene urealistiske og helt umulige at nå. Det er her, vi vil bruge vores krudt fremadrettet.

…..

- Dansk landbrug skal have rammevilkår, der stiller os lige i forhold til andre landmænd. Vi skal ikke reducere vores produktion. Vi skal ikke udtage 100.000 hektar jord. Vi skal udvikle produktionen.

…..

- Vi havde og har fortsat tæt kontakt til specielt de blå partier – og fokuserer på at give en faglig præcis vurdering af de forskellige udspil og at komme med faglige input til politikerne.

- Sådanne faglige indspark kan de folkevalgte bruge, og den tilgang – som jo ikke er ny for Bæredygtigt Landbrug – gav også gode resultater i forhandlingerne om Landbrugsaftalen.

- Det tætte samarbejde med en stor gruppe politikere, der er opstået i hele denne lange proces, bygger vi videre på nu.

Om den nye, danske pesticidstrategi

- Et samlet behandlingsindeks på kun 1,43, som det kræves, er helt urealistisk lavt.

- Det kan man kalde lovgivning uden faglighed. Samtidig lægger man flere afgifter på de lovlige og godkendte planteværnsmidler, der i forvejen er underlagt verdens strengeste pesticidlovgivning.

- Vi finder slet ingen pesticider over grænseværdien i vores drikkevand og dermed ikke noget, der er sundhedsskadeligt – og det er drikkevandet i forbrugernes haner, EU’s direktiver er rettet imod.

- Glædeligvis kan vi drikke vandet i Danmark. Det skal vi blive ved med. Det rene vand findes stadig og vil fortsat findes under landmandens marker.

…….

Om vandmiljøet

- Vi skal have styr på vandmiljøet i øvrigt. Derfor ønsker Bæredygtigt Landbrug, at der bliver målt meget mere i vores vandmiljø – for alle prioriterede stoffer således at vi kan se hvad der findes, hvor det findes, og hvor det kommer fra.

- Vi har oplevet flere groteske svar, når der er påpeget uregistrerede overløb og manglende indberetninger.

- I Aalborg lød svaret, at man arbejder skam på det og er i mål – senest år 2065. Er det et acceptabelt svar?

- Skanderborg Kommune og Forsyning svarer med at sige, at nu skal der også ansættes flere i administrationen – for udledningerne skal lovliggøres, og det vil tage mindst fire år endnu uden ekstra mandskab på kommunen!

- Sig mig, var det ikke bedre at stoppe udledningerne af forurenet spildevand til naturen end at arbejde på lovliggørelse?

Om BNBO

- Vi advarer fortsat imod at indgå aftaler om BNBO-områder.

- Hvorfor skal vi undlade at bruge godkendte midler, der anvendes lovligt i marken?

- Samtidig halter EU-lovgrundlaget for erstatningsudbetalingen. Det er nemlig ulovlig statsstøtte at udbetale erstatninger uden gyldig grund.

- Det kan ende, ligesom det gjorde med randzonerne, hvor daværende miljøminister Mette Gjerskov bedyrede, at alle ville få erstatning. Her flere år efter er der stadig ikke udbetalt erstatninger til dem, der tillidsfuldt fulgte den socialdemokratiske minister og lovgivningen.

- Vi kan glæde os over, at blandt andet Veddum Vandværk i Mariager Fjord Kommune har fået medhold til IKKE at lave BNBO-områder. Det var en stor sejr for vandværket, for landmanden og for Bæredygtigt Landbrug, der hjalp med de faglige argumenter.

Om vandpolitik

- Et vandløb skal kunne føre vandet væk og ud i havet. Ikke forsumpe store landbrugsarealer eller sommerhusområder og samtidig ødelægge miljøet.

- Forskellen i vandpolitikken mellem Danmark og Tyskland ses tydeligt på billedet bag mig.

- Mange steder i Danmark er vandløb slammet til og kan ikke aftage de mængder vand, der er behov for. Det har vi blandt andet erfaret i Nørreå, Åkjær Å, i Værebro Å og på Nordfyn. Alle disse steder er vandet nu væk takket være en effektiv oprensning – det er det, der skal til.

- Det er succeshistorier – som vi glæder os over – og som skal efterfølges af mange, mange flere.

Om retssager

- Vores store gødnings- og vandplanssag kører fortsat. Vi skal ikke til EU – men fortsætter i det danske retssystem. Her har vi fået et vigtigt gennembrud, idet Vestre Landsret har anerkendt, at der i Danmark mangler et systematisk program til måling af prioriterede stoffer i vandmiljøet. Danmark måler kun i fire procent af de målsatte vandløb. EU kræver et systematisk og ganske omfattende måleprogram for alle målsatte vandløb.

- Det giver Landsretten os nu ret i.

……

- Bæredygtigt landbrug har været med til at vinde en digesag, der har principiel betydning og kan betyde, at mange landmænd ikke behøver reetablere diger, der aldrig har eksisteret. Det er et meget stort gennembrud for retssikkerheden på området.

…….

- Stiig Markager blev jo som bekendt frikendt for injurier i sagen, vi havde anlagt imod ham – men det blev samtidig slået fast, at Markager har udtalt sig som offentligt ansat forsker, ikke som privatperson, som universitetet påstod. Markager er således underlagt offentligt retlige regler.

- Det har vi udnyttet i det videre forløb, hvor vi påviser, at Markager i sine påstande om en stor stigning af udledning fra landbruget til vandmiljøet tager udgangspunkt i år 2010, et år, som Novana-forskerne, der står for de officielle tal, siger er fejlbehæftet. Dermed bliver Markagers tal og påstande også fejlbehæftede og utroværdige.

Om naturnationalparker

- Naturnationalparker er en anden beslutning – taget hen over lokalbefolkningens hoveder og med tilsidesættelse af lovgivningen og almindelig sund fornuft.

- Hvorfor skal vores natur hegnes ind, hvorfor skal statens dyr ikke ind under dyreværnsloven, hvorfor skal de ikke tilses dagligt og have tilstrækkeligt foder? Hvorfor skal naturen gnaves ned til under rødderne – det er et fatamorgana – der ikke vil tilgodese hverken biodiversiteten, naturen eller almindelige menneskers mulighed for at færdes i naturen. Derfor er Bæredygtigt Landbrug imod – og takker alle medlemmer og andre aktive, der bravt har kæmpet og stadig kæmper imod disse indelukkede områder.

Læs også