Forskere: - Man skal passe på med at kritisere økologi for at være klimafjendsk

Landbrugets og fødevareproduktionens miljøpåvirkning er et meget aktuelt emne, som diskuteres flittigt verden over. Men den mest anvendte sammenligningsmetode (LCA - Life Cycle Assessment) mangler ofte nogle meget afgørende faktorer, påpeger forskere fra blandt andet Aarhus Universitet. Og derfor kan metoden føre til forkerte konklusioner om henholdsvis konventionelt og økologisk jordbrug, advarer de.

Den mest anvendte metode til vurdering af miljøpåvirkningerne fra landbrugs- og fødevareproduktionen er en livscyklusvurdering (LCA). Nogle af de studier, der har brugt denne metode, konkluderer, at økologisk landbrug er værre for klimaet end det konventionelle, fordi det har et lavere udbytte pr. hektar og derfor skal bruge mere jord for at opnå samme produktion som konventionelt jordbrug.

Men ifølge tre forskere fra Danmark, Sverige og Frankrig er denne sammenligning af økologisk og konventionelt landbrug problematisk. Blandt andet fordi de mener, at metoden ikke tager ordentligt højde for effekterne på biodiversitet, jord, pesticider og de indirekte effekter udenfor produktionssystemet.

Det præsenterer forskerne i en analyse af mange forskellige livscyklusvurderinger i tidsskriftet Nature Sustainability.

Risikerer dårlige beslutninger

- Vi er bekymrede for, at brug af LCA-metoden i sin nuværende form giver et for snævert billede til en sådan sammenligning, og at vi som følge heraf risikerer at tage dårlige beslutninger politisk og socialt. Når man sammenligner økologisk og konventionelt jordbrug, er der nogle vidtrækkende påvirkninger, som den nuværende analysemetode ikke tager tilstrækkeligt hensyn til, siger Hayo van der Werf fra forskningsinstituttet INRAE i Frankrig.

Biodiversitet har betydning i forhold til økosystemers sundhed og modstandsdygtighed, men biodiversiteten er faldende på verdensplan. Tidligere forskning viser, at intensivt dyrket landbrug har en negativ påvirkning på insekt- og fugleliv. Over 65 forskere opfordrede for nylig til handling for at hindre tilbagegangen af insekter grundet bl.a. intensivering af jordbruget i et åbent brev i tidsskriftet Nature Ecology & Evolution. I og med landbruget benytter mere end en tredjedel af verdens samlede jordareal (og mere end 60 procent i Danmark), så vil enhver forbindelse mellem landbrug og tab af biodiversitet ifølge de tre forskere være relevante at inddrage.

- Vores analyser viser, at de nuværende livscyklusvurderinger sjældent inkluderer effekter på biodiversiteten, og at de derfor som regel overser en af fordelene ved økologisk landbrug, forklarer Marie Trydeman Knudsen fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

- En metaanalyse har vist, at økologisk dyrkede marker har en artsrigdom, der er ca. 30 procent højere end konventionelt dyrkede marker, fortsætter hun.

 

Jordforringelse og jordkvalitet

 

Økologisk landbrug udelukker brugen af syntetiske pesticider, men ifølge de tre forskeres analyse inddrager kun få livscyklusvurderinger anvendelsen af pesticider i sammenligningen af økologisk og konventionel jordbrugs miljøpåvirkning.

Jordforringelse og jordkvalitet er endnu en faktor, der ifølge den internationale gruppe af forskere sjældent bliver inkluderet i livscyklusvurderinger. Dyrkningspraksis, der øger kulstoflagringen og jordkvaliteten overses derfor ofte i livscyklusvurderinger, ifølge forskernes analyse.

- LCA vurderer generelt miljøpåvirkninger per kg produkt. Denne målemetode gavner intensive dyrkningssystemer, der kan have en lavere påvirkning per kg, men en højere påvirkning per ha. Det dækker således ikke hele historien om det store agroøkologiske system. Et varieret dyrkningslandskab med mindre marker, flere hegn og forskellige afgrøder giver andre fordele - for eksempel større biodiversitet, forklarer Christel Cederberg fra Chalmers University of Technology.

Den nuværende anvendelse af LCA og den produktfokuserede tilgang fanger ifølge de tre forskere ikke kompleksiteten ved agroøkologiske jordbrugssystemer, som økologisk jordbrug er et eksempel på, der baserer sig mere på naturlige processer og er tilpasset det lokale økosystem. Der er derfor behov for en mere finkornet tilgang i LCA, mener Christel Cederberg.

Hypotetiske indirekte effekter

Ifølge forskerne fra Danmark, Sverige og Frankrig ligger der også en svaghed ved livscyklusvurderingerne, når hypotetiske indirekte effekter bliver inkluderet i beregningerne.

Som et eksempel på en hypotetisk indirekte effekt finder forskerne antagelsen om, at det lavere udbytte i økologiske jordbrug betyder øgede drivhusgas-udledning på grund af større afskovning.

- Man forudsætter for eksempel, at det samlede forbrug af kød forbliver det samme ved en øget efterspørgsel efter økologiske fødevarer, og at der derfor er brug for mere dyrkningsjord. Men undersøgelser tyder på, at forbrugere, der er motiveret til at købe økologiske fødevarer af miljømæssige og etiske årsager sandsynligvis også køber færre animalske produkter, fortæller Hayo van der Werf.

Forskeren påpeger dog, at der kun findes få undersøgelser af lige netop den form for forbrugeradfærd, så det vil være vanskeligt at redegøre for den type sociale skift nu.

- Livscyklusvurderingsmetoden er et stærkt redskab til at vurdere miljø- og klimaeffekter knyttet til produktionen af blandt andet fødevarer. Men der er fortsat et stort behov for at udvikle metoden til også at inkludere nogle af de bæredygtighedsaspekter, vi har nævnt her, siger Marie Trydeman Knudsen.

alexander@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 55

LCA er en forkortelse af Life Cycle Assessment – på dansk livscyklusvurdering.

LCA er en metode til at vurdere, hvilke potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug der er knyttet til et produkt eller en service.

LCA bygger på livscyklustankegangen, det vil sige. at man tænker hele produktets/servicens livscyklus ind fra vugge til grav i miljøvurderingen. Det handler om at se på de ting, der sker i hele produktets livscyklus og ikke kun fokusere på en enkelt del heraf som f.eks. sin egen produktion på virksomheden.

Kilde: LCA Center

Læs også