BL-advokat om §3-forbud: Man kan jo ikke vide, om det giver en naturgevinst

Ifølge Bæredygtigt Landbrug er en lov, der vedtager dyrkningsrestriktioner i §3-arealer, i strid med EU-retten, og derfor ugyldig. Foreningen er om nødvendigt klar til at tage sagen til EU-domstolen, lyder det fra foreningens advokat, der dog mener, at så langt behøver det slet ikke at komme.

I over et halvt år har man hos Bæredygtigt Landbrug undersøgt, hvordan man vil gribe en retssag mod staten an omkring forbuddene mod at gødske, sprøjte og omlægge §3-arealer.

Meldingen om, at man ville stævne staten, kom allerede timer efter, at loven blev vedtaget af et snævert flertal i Folketinget, og tidligere i denne uge lød det så fra foreningen, at man mener, at den vedtagede lov er ugyldig. Staten har ikke foretaget den strategiske miljøvurdering, som ifølge EU-reglerne er påkrævet, lyder det.

Det er Gert Lund, advokat hos Interlex Advokater, som skal føre sagen for Bæredygtigt Landbrug. Til Effektivt Landbrug forklarer han, at det er sjældent, at han har sager, som handler om, at en lov er ugyldig.

- Vi har foretaget mange juridiske vurderinger undervejs – altså om der er andre veje til at stoppe de voldsomme indgreb over for danske landmænd – konklusionen førte hele tiden til, at vi først og fremmest skal efterprøve lovens gyldighed – og det peger i retning af, om loven er i strid med EU-retten, siger Gert Lund.

Oplagt spørgsmål

Han forklarer, at hele sagens tema dermed er fokuseret på et enkelt spørgsmål. Nemlig om staten må lave vidtgående indgreb i naturen – § 3-natur i dette tilfælde – uden forudgående miljøvurdering.

- Spørgsmålet i denne sag er oplagt, fordi rigtig meget af den § 3-natur, hvor staten forbyder landbrugsaktiviteter med stor sikkerhed vil springe i skov – så forbuddet mod gødskning, sprøjtning og jordbearbejdning er langt fra en sikker naturgevinst, lyder det fra advokaten.

Tidligere på ugen lød det fra Bæredygtigt Landbrug, at man har andre EU-domme, der bakker op om spørgsmålet om nødvendigheden af den strategiske miljøvurdering. Fra Gert Lund lyder det:

- I en af de seneste domme står det klart, at det ikke er afgørende, om en »plan« udstedes som en vejledende plan, eller om indgrebet kommer i form af en bekendtgørelse eller en lov. Man kan altså ikke omgå kravet om strategisk miljøvurdering, når man bruger lov-instrumentet, siger Gert Lund.

Skal afklares

Fra advokaten lyder det, at formålet med loven er naturforbedringer og biodiversitet, og det er besynderligt, at lovgiver – altså staten – kke tager højde for, at der vil være en række situationer som følge af §3-forbuddene, hvor resultatet er natur-forværringer – eller naturforbedringerne er så minimale og spekulative, at indgrebet ikke er proportionalt.

- Som § 3-lovændringen er lavet, så skal dette dog afklares i det enkelte tilfælde, men stik imod lovens hensigt, så er der ikke en selvstændig undtagelse i de tilfælde, hvor forbuddet ikke er gavnligt for naturen, lyder det fra Gert Lund.

Indleveret til Landsretten

Stævningen er lige nu indleveret til byretten med anmodning om henvisning til landsretten.

Afhængig af resultatet her, så kan man godt forestille sig en situation, hvor den også ryger videre til Højesteret, lyder det. Muligheden for EU-Domstolen er dog også til stede, og hvis sagen bliver sendt derned, så er man hos Bæredygtigt Landbrug klar til også at gå den vej.

Fra Gert Lund lyder det, at det dog på nuværende er alt for tidligt at spå om, hvad der kommer til at ske.

- Foreløbig er der ikke noget i sagen, der taler for en forelæggelse, fordi EU-Domstolens retspraksis efter min opfattelse er meget klar. Spørgsmålet om forelæggelse afhænger dog af, om Kammeradvokaten har samme klare opfattelse af retspraksis som os – det er jo ikke altid tilfældet.

- Vi er klar til at tage sagen for EU-Domstolen – jeg har været der før – og med held. Vi kender proceduren og indholdet, så den del tager vi også, hvis det skulle blive nødvendigt, siger Gert Lund.

Ekspropriation

Op til, at den omstridte lov sidste år i juni blev vedtaget, var der ikke meget fokus på behovet for en strategisk miljøvurdering. Udover, at flere stillede spørgsmålstegn ved fagligheden bag dyrkningsrestriktionerne, var der især fokus på, at der ingen erstatning er for de lodsejere, som det går ud over.

Kun lodsejere, der ud fra en endnu fuldstændig ukendt formel kan betegne sig selv som særlig hårdt ramt, kan enten søge om dispensation til forbuddene eller få erstatning.

Fra Gert Lund lyder det, at han finder undtagelserne for en »mærkværdig konstruktion«, og det bliver op til domstolene at vurdere, hvorvidt der er tale om ekspropriation.

- Overordnet set synes undtagelserne mest at bekymre sig om Miljøministeriets økonomi og mindre om den danske natur. Den ene undtagelse er erstatning og den anden undtagelse er, at landmanden kan fortsætte sin drift på § 3-arealet. I begge tilfælde skal der være tale om ekspropriation. Det vil sige en situation, hvor der ikke er tale om ekspropriation, og hvor indgrebet vil forværre naturtilstanden, alligevel er omfattet af forbuddet. Det virker som en grotesk retstilstand.

Ingen kommentarer

- Nu starter sagen, og vi er klar og fremmer sagen så meget som muligt, så denne lov kan ophæves, og forhåbentlig inden loven træder i kraft, lyder det fra Gert Lund.

Fra Miljøministeriet har man i denne uge over for Effektivt Landbrug bekræftet, at man har modtaget stævningen, men har ellers ingen kommentarer.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

Læs også