Regeringen vil have en mere grøn EU-klimapolitik

EU’s fælles landbrugspolitik skal i højere grad understøtte den grønne omstilling. Det er fødevareminister Mogens Jensens klare mål, når han i dag tager til Helsinki for at mødes med de europæiske kolleger for at drøfte fremtidens landbrugspolitik.

EU's landbrugssektor står over for meget store udfordringer i de kommende år. En reform af den fælles landbrugspolitik står for døren. Et stort flertal af EU's medlemslande har tilsluttet sig et mål om, at der skal være balance mellem udledning og optag af drivhusgasser i 2050. Danmark har også tilsluttet sig nettonul-målet i 2050 og bakker op om den grønne dagsorden i EU.


EU-landenes fødevareministre skal mandag og tirsdag drøfte landbrugets muligheder for at blive mere klimavenligt på et uformelt rådsmøde i Helsinki. På dagsordenen er EU's fælles landbrugspolitik og lagring af kulstof i landbrugsjorden. Der er lagret store mængder kulstof i jorder og biomasse. Hvis kulstof lagres varigt i landbrugsjord og biomasse, kan det blive et vigtigt virkemiddel for at opnå en balance mellem udledning og optag af drivhusgasser.

- Jeg tager til Helsinki i dag med et budskab om, at den danske regering har forpligtet sig til at nå en 70 % reduktion af drivhusgasser i 2030 i forhold til 1990-niveauet. Det kræver, at landbruget bidrager til at nedbringe udledningen og øge optaget af drivhusgasser. Og det er vigtigt, at vi tænker hensyn til natur, vandmiljø og klima sammen, når landbruget skal tilrettelægge sine indsatser, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Mange virkemidler, der kan bidrage til at lagre kulstof, har synergi i forhold til andre hensyn. For eksempel bidrager naturprojekter på kulstofholdige lavbundsjorder foruden at mindske udledningen af drivhusgasser til atmosfæren og udledningen af kvælstof til kystvande også til fremme af biodiversitet. Fødevareminister Mogens Jensen indgik torsdag i sidste uge en aftale om multifunktionel jordfordeling, hvor ca. 6.800 hektar landbrugsjord kan blive omfordelt i projekter, som for eksempel understøtter vandmiljø, klima og drikkevandsbeskyttelse.

Landbruget står for omkring 10 procent af udledninger i EU, og derfor vil fødevareminister Mogens Jensen presse på for, at der bliver bedre mulighed for at bruge den fælles landbrugspolitik som et aktivt redskab for den grønne omstilling. 

- Derfor er det vigtigt for mig at fremhæve over for mine europæiske ministerkolleger, at der skal være plads til flere grønne elementer i landbrugspolitikken, der har klima- og naturgevinster. Landmændene skal motiveres, ikke straffes på deres direkte støtte, når de udlægger et område med lavbundsjorder til natur. 

I forbindelse med mødet vil fødevareministerebn holde bilaterale møder med kolleger fra lande, der har samme ønsker som Danmark i forbindelse med den grønne landbrugspolitik, som for eksempel den tyske og hollandske minister. Her vil de også få mulighed for at drøfte andre aktuelle emner end klima og landbrug. Det drejer sig blandt andet om fiskeri og brexit.

Læs også