SLF-møde med Teknik- og miljøformænd

Formanden i SLF, Christian Lund ønsker dialog og samarbejde i højsædet, når kommunerne udøver deres myndigheds- og serviceopgaver over for landbrugs- og fødevareerhvervet, såvel som for borgerne generelt.

SLF havde inviteret formænd og næstformænd for udvalg for teknik og miljø i Tønder, Haderslev og Vejen kommuner til orienterings- og dialogmøde om landbrugserhvervets betydning og vilkår i de respektive kommuner.

- Der er mange gode eksempler, hvor vi sammen har fundet rigtig gode løsninger. Det gælder fx med urimelige §3-udpegninger, vandløbsvedligehold m.v. Men andre gange ser vi, at uenighederne ender i retssager. Det er efter min mening forfærdeligt tidskrævende, dyrt og opslidende at få løst uenighederne på denne måde. Det skal vi helst undgå, fastslog formand for SLF, Christian Lund indledningsvist.
 
10 - 20 procent af beskæftigelsen kommer fra landbrug og fødevareerhverv
Medregnes håndværkere, transport og andre services betyder det endnu mere for landkommunerne, understregede formanden. Derfor har vi en fælles interesse i at sikre rimelige rammevilkår for landbrugs-erhvervet, som er grundlaget for rigtig mange følgeaktiviteter. Som eksempler nævntes Danish Crown Beef i Vejen, Høgelund Mejeri i Haderslev og Brøns Maskinforretning i Tønder Kommune.
 
De kommunale udvalgsformænd havde en række gode bemærkninger hertil: Herunder spørgsmål til forventet betydning af Brexit, smågriseeksport og den begrænsende virkning af landbrugets skatter og afgifter.
 
Der var herefter en konstruktiv debat om vandplaner og vandløb, etablering af minivådområder og udpegning af naturarealer. Herunder en god diskussion om, hvornår misforstået naturudpegning i nogle tilfælde ender i færre arter og mindre fauna, end ved en passende pleje f.eks. ved afgræsning og vildtstriber. 

Læs også