Projekt skal sikre større biodiversitet i skovene

Et nyt EU-projekt til 50 millioner kroner skal skabe en mere mangfoldig natur i 25 statslige og private skove over det meste af landet.

Nu bliver der gjort en ekstra indsats for Danmarks løvskove, skovmoser og de truede arter, der lever i dem – blandt andet den sjældne bille eremit, flagermus og hasselmus.

EU-Life projektet Open Woods skal sikre større biodiversitet i 25 statslige og private skove i Jylland, Fyn, Sjælland og Bornholm. Det meddeler Miljø- og Fødevareministeriet.

Et af projektets mål er at skabe gode levesteder for insekter i skovene. Derfor skal der blandt andet etableres indhegninger til græssende dyr, skabes mere plads til gamle løvtræer og lukkes grøfter, så skovene bliver vådere.

Projektet skal også skabe mere dødt ved, der er levested for dyr og svampe. Herudover skal der bekæmpes problemarter og invasive arter, der ikke hører hjemme i den danske natur.

Blandt skovene i projektet er 19 statslige skove fra Rold Skov i Nordjylland til Almindingen på Bornholm. Derudover indgår en række private skove, hvor der laves en særlig indsats for den truede og sjældne insektart eremit. I projektet indgår også skove ejet af Aage V. Jensen Naturfond, som desuden støtter indsatsen med 5 millioner kroner.

De 25 udvalgte skove har det til fælles, at de indgår i Natura 2000-områderne, der er udpeget for at beskytte truede naturtyper, dyr og planter.

Som en del af projektet udvikler Skovskolen under Københavns Universitet et kursus om forvaltning af Natura-2000 skovnaturtyper og biodiversitet for Naturstyrelsens medarbejdere med ansvar for den konkrete forvaltning af skovene og maskinførere. Kurset vil efterfølgende blive inddraget i undervisningen af blandt andet nye skov- og landskabsingeniører.

Projektets samlede budget er på 50 millioner kroner, hvoraf EU’s Life Nature fond finansierer 30 millioner kroner. Life bidrager til etableringsudgifter og tiltag i projektperioden, men ikke til indtægtstab eller varige omkostninger.

cab

Læs også