Spildevand: Miljøstyrelsen tager hård kritik til efterretning

Statsrevisorernes kritik af Miljøstyrelsens tilsyn med udledning af spildevand i perioden 2016-2022 bliver taget til efterretning i Miljøstyrelsen, der nu vil sætte gang i en række tiltag for at rette op på miseren.

Miljøministeriet og Miljøstyrelsen er enige med Statsrevisorerne i, at et bedre overblik over udledningstilladelserne til forsyningernes renseanlæg og overløb vil styrke styrelsens tilsyn, efter at Statsrevisorerne netop har kritisereret styrelsen for blandt andet at mangle overblik over, hvem der udleder spildevand, og hvor meget der udledes.

Derfor vil styrelsen og ministeriet nu arbejde sammen om at indføre en række justeringer i spildevandsbekendtgørelsen, som vil forenkle sagsgangene mellem Miljøstyrelsen, kommuner og forsyningsselskaberne.

- Det indebærer, at ansvaret for indberetninger af data om overløb flyttes fra kommunerne til spildevandsselskaberne. I dag foretager spildevandsselskaberne målinger, som de indberetter til kommunerne, der derefter indberetter dem i Puls-databasen. Med forenklingen spares et mellemled, der kan give risiko for fejlkilder, skriver Miljøstyrelsen på sin hjemmeside.

Desuden arbejder styrelsen på at omstrukturere spildevandstilsynet, herunder forbedre processerne og øge digitaliseringen.

Miljøstyrelsen er også enige i, at 10 revurderinger af udledningstilladelser til særligt forurenende virksomheder ikke er afsluttet inden for den lovpligtige tidsfrist. Styrelsen har opprioriteret denne opgave.

Miljøstyrelsen retter også ind i forhold til kritikken af, at 11 fysiske tilsyn med særligt forurenende virksomheder ikke er gennemført inden for den fastlagte tidsfrist.

Bruger ikke værktøjer

Statsrevisorerne konstaterer, at Miljøstyrelsen i perioden 2016-2022 næsten udelukkende kun har håndhævet miljøbeskyttelsesloven med henstillinger og indskærpelser.

Miljøstyrelsen kritiseres også for, at grundlaget for udvælgelsen af tilsyn er ufuldstændigt på grund af manglende indberetning af tilladelser fra kommunerne. Derudover har Statsrevisorerne fundet konkrete fejl og mangler i indberetningerne, som Miljøstyrelsen har overset.

Miljøstyrelsen fører årligt dels et administrativt tilsyn med alle udledninger af spildevand fra renseanlæg, dels et fysisk tilsyn med cirka 80–90 af landets 498 renseanlæg og med mere end 100 regnbetingede udledninger, herunder overløb.

Læs også