Lav det bedste såbed til majs

Såbedet til majs skal være bearbejdet i dybden, men skal også være pakket og fugtigt, så næringsstofferne kan transporteres kapillært hen til majsens rødder.

Dyrkes majs efter en græsmark, skal græsmarken nedvisnes eller harves op i det tidlige forår.

Det anbefaler Seges, da det gør det lettere at pakke jorden før såning, så planterne kan få fat i næringsstofferne.

- Desuden undgår man, at græsset tømmer jorden for vand, hvis vi skulle få et tørt forår. Det er særligt vigtigt på sandjord, lyder det fra Seges.

Men optimalt set er det bedst at nedvisne græsmarken før jul.

- Behandling af kløvergræs med en nitrifikationshæmmer før nedvisning eller opharvning - som for eksempel to liter Vizura pr. ha - begrænser udvaskningen af kvælstof og har i markforsøg på grovsandet jord givet et rentabelt merudbytte. Vizura kan blandes med glyphosat.

Undgå dybe spor

Såbedet til majs skal være bearbejdet i mindst 10 cm dybde, fordi startgødningen skal placeres i 10 cm dybde.

Såbedet skal være fuldstændig jævnt og tilpas fast for, at næringsstofferne kapillært kan komme hen til majsens rødder.

- Desuden skal man undgå dybe såspor ved såningen. Dybe såspor samler vand i en periode med regn og kan medføre en dårlig fremspiring, påpeger Seges.

Færre rødder

I et fast og jævnt såbed er det også nemmere at bekæmpe ukrudt effektivt og lettere at kunne styre sådybden.

Majs skal have meget let adgang til næring i de første uger efter såning, fordi majs kun har en fjerdedel så mange rødder som for eksempel korn sået på samme tidspunkt.

Står majsen i uens højde, er det tegn på et uensartet, løst og udtørret såbed.

Stribtill på mild jord

Ved stribtill bearbejdes jorden kun i såsporet.

Det betyder, at jorden varmes langsommere op. Stribtill er derfor mest egnet på milde jordtyper.

I faste forsøg på høj og mild vandet sandjord i 2018-2020 har stribtill med placeret gylle givet mellem 270 og 630 foderenheder mindre pr. ha end traditionel nedfældning af gylle og dybdeharvning. Forskellen har været størst, hvor der ikke er placeret fosfor.

- I Tyskland er det erfaringen, at stribtill fungerer bedst på sandjord med vanding. Det er også deres erfaring, at majsen kan være mere tørkefølsom i dette dyrkningssystem, oplyser Seges.

- Det kan ske, hvis rødderne ikke breder sig ud mellem rækkerne, fordi jorden er for fast. De kalder det »urtepotteeffekten«.

Modvirk jordfygning

Ved risiko for alvorlig jordfygning kan følgende overvejes:

● Pløjefri dyrkning

● Såning af 30 til 40 kg vårbyg pr. ha før såning af majs. Vårbyggen skal sprøjtes væk med MaisTer i forbindelse med den øvrige ukrudtsbekæmpelse, senest ved begyndende buskning.

● Såning direkte efter pløjning med jordpakker.

● Pløjning, betontromling lige efter ploven, nedfældning af al gylle i seks til otte centimeters dybde med en sortjordsnedfælder, harvning straks efter og sideløbende med gyllenedfældning med en harve uden slæbeplanke og uden pakkevalse eller smuldrer. Derefter såning.

● Spredning af fast husdyrgødning eller udlægning af kvæggylle med slanger efter såning.

Læs også