Grovfoderanalyser: Kend mineralindholdet for optimal tildeling til køerne

Analyser af grovfoderet viser stor spredning i indholdet af magnesium – noget der har betydning for grovfodersammensætningen, og at man kender mineralindholdet i ensilagen.

DLG har set nærmere på mineralindholdet i grovfoderet fra 2022 herunder indholdet af magnesium – og i en meddelelse på deres hjemmeside kommer de ind på betydningen af den variation, der ses.

De peger på, at grovfoderandelen i rationen til de malkende køer typisk ligger på mellem 50-65 procent. Og at fordelingen af græs og majs i rationen i sig selv er en væsentlig faktor for, hvor stort mineralbidraget fra grovfoderet er. Derudover har indholdet i den enkelte ensilagestak også betydning for, hvad der er behov for at skulle supplere med via mineralblandingen.

En af de helt essentielle mineraler i forhold til malkekøer er magnesium, og her har DLG set på grovfoderanalyser hentet fra Landbrugsinfo.

Gennemsnitsindholdet for henholdsvis 2. slæt kløvergræsensilage og majsensilage i de seneste år viser overordnet set en tendens til et stigende indhold generelt, men stadig med stor variation mellem årene, lyder det fra DLG.

Mineralanalyse versus landsgennemsnit

Når man ikke har en mineralanalyse på den ensilage, der fodres med på besætningen, er bedste bud ifølge DLG at anvende landsgennemsnittet, hvilket derfor er normal praksis i foderoptimeringen.

De understreger dog, at der reelt herved er en risiko for både at tildele for lidt mineraler, og at køerne derfor ikke kan producere den forventede mælkemængde, men også en risiko for at tildele mere end koen egentligt har brug for.

De fremhæver, at sidstnævnte scenarie højst sandsynligt ikke vil påvirke koen fysiologisk, men der ville i et sådan tilfælde være mulighed for at spare på tildelingen via den supplerende mineralblanding og derfor være en økonomisk gevinst at hente.

Det dobbelte i græsensilagen

Analyserne viser, at indholdet af magnesium er cirka det dobbelte i græsensilagen i forhold til majsensilagen. Ifølge DLG er en anden væsentlig faktor for behovet for supplerende magnesium via mineralblandingen derfor forholdet mellem græs og majs i foderrationen.

Har man ikke mineralanalyser af eget grovfoder, og derfor i stedet tager udgangspunkt i gennemsnitsindholdet af magnesium fra landbrugsinfo, er forskellen mellem en majsbaseret og en græsbaseret ration ikke ret stor, og DLG konkluderer, at argumentet om, at forholdet mellem majs og græs i rationen er vigtigt, kan synes uholdbart.

Derimod lægger de vægt på, at når der tages analyser, hvormed de reelle værdier for magnesiumindholdet i grovfoderet kendes, viser spredningen på analyserne, at der nemt kan være en forskel på 0,5 gram pr. kg tørstof i rationen i forhold til blot at regne med landsgennemsnittet. Og så begynder det at få betydning for koen.

Kan påvirke optagelsen af magnesium,

De minder om, at hertil kommer så også hensynet til indholdet af kalium i foderrationen, da højt kaliumindhold kan påvirke optagelsen af magnesium, og der kan derfor i sådanne situationer være behov for at hæve tildelingen af magnesium yderligere.

DLG fastslår, at det derfor er vigtigt både at tage højde for grovfodersammensætningen i rationen, men også at kende mineralindholdet i den anvendte ensilage, når man vil sikre den optimale tildeling til køerne.

Læs også