Sådan sår du majs

Der går et par gode måneder endnu, førend det er tid til at så majsen. Det til trods er det ikke for tidligt at blive mindet om, hvordan majsen får de bedste betingelser.

Landskonsulent i grovfoder hos Seges, Martin Mikkelsens første råd er, at man venter med at så majsen, indtil jordtemperaturen som gennemsnit over et døgn har passeret otte grader i 10 centimeters dybde - og vejrudsigten samtidig lover fortsat stigende temperaturer.

- På mild jord i kystnære områder kan såningen normalt begynde i første halvdel af april. Inde i landet og på køligere lokaliteter bør såningen udsættes til sidste halvdel af april. Konventionel majs bør i hele landet være sået inden udgangen af april, hvis døgngennemsnittet for jordtemperaturen i 10 centimeters dybde har passeret otte grader og vejrudsigten lover fortsat stigende temperaturer, siger han.

Køligt vejr og større mængder regn lige efter såning kan skade majsen varigt.

- For hver dag, såningen udsættes efter det optimale tidspunkt, tabes der udbytte - dog mindst i begyndelsen. Udsættes såningen af majs med f.eks. en, to eller tre uger i forhold til det optimale, så har det i forsøgene kostet henholdsvis 200, 800 og 2.000 foderenheder pr. hektar, siger Martin Mikkelsen.

Såmaskiner

Med præcisionssåmaskiner kan frøene placeres i præcis dybde og med ensartet afstand i såsporet. Derudover kan der placeres startgødning i præcis og korrekt afstand fra frøene.

- Maskinen egner sig til såning af majs til helsæd, kolbemajs og kernemajs. Der kan sås med 50 eller 75 centimeters rækkeafstand. Majs til kolbemajs eller kernemajs skal høstes med et plukkebord og skal derfor sås med 75 centimeters rækkeafstand, lyder det fra landskonsulenten.

Majs til helsæd kan også sås med en radsåmaskine med skiveskær og gødningsudstyr. Såmaskine med skråtstillede vinger på valsen som for eksempel en Väderstad eller pneumatiske såmaskiner er egnede til det. Der sås med højest hvert fjerde såskær, svarende til en maksimal rækkeafstand på 50 centimeter. Seges anbefaler, at man her især er meget omhyggelig med indsåningen.- Erfaringerne med radsåmaskiner er, at det er vanskeligt at ramme det rigtige plantetal, og at det ikke er muligt at placere startgødningen korrekt, og derfor er der risiko for en mindre virkning, siger Martin Mikkelsen.

»5-reglerne«

Kanten af yderste skær skal gå 5 centimeter fra rækken.

Der radrenses i max. 5 centimeters dybde.

Der skal være 5 centimeters overlap mellem skærene, så alt ukrudt overskæres. Det kan opnås ved, at der køres med 5 skær mellem to rækker, hvor de tre midterste er 20 centimeter skær, og de to yderste er 13,5 centimeter skær.

Der skal lægges 5 centimeter jord ind i rækken, så alt ukrudt i rækken er dækket med jord, uden at majsplanterne bliver dækket.

Der skal være mindst 5 timers tørvejr efter radrensning, så ukrudtet kan nå at visne.

Ens rækkeafstand er vigtig

Majs skal sås i fire til fem centimeters dybde, målt fra jordoverfladen under trykrullen til underkanten af frøet. Små frø skal sås i mindst dybde. Er såbedet tørt eller knoldet, øges sådybden, så frøet får kontakt med fugtig jord.

Kontroller, at afstanden mellem de enkelte såskær er præcis den samme, for eksempel 75 cm.

- Afstandene mellem rækkerne skal være fuldstændigt præcis den samme mellem alle rækker, så majsen kan renses. Forskellig afstand mellem rækkerne gør det umuligt at rense tæt på majsen og efter »5-reglerne«, lyder det fra Seges.

Såningen skal udføres med stor omhyggelighed og med en korrekt indstilling af såmaskinen. Uens såning har i forsøg kostet op til 1.200 foderenheder pr. hektar.

Ligeledes må fremkørselshastigheden ikke være hurtigere, end at frøene placeres ensartet med den planlagte frøafstand.

- Uens planteafstand er tegn på for stor hastighed, eller at maskinen ikke er indstillet korrekt, siger Martin Mikkelsen

Betaler godt for vanding

Majs betaler godt for vanding. På grovsandet jord med mulighed for vanding bør der altid anlægges vandingsspor ved etablering af majsen.

Når vandingssporene anlægges fra start, vil udbyttetabet kun udgøre cirka 1 til 1,5 procent, fordi naborækkerne i høj grad vil kompensere for manglende udbytte i sporet.

Seges anbefaler, at man undlader såning i to til tre rækker, hvor vandingsmaskinen skal køre.

hl

Frøet skal kile sig fast

Såsporet skal være spids i bunden, så frøet kan kile sig fast og ikke trille rundt i såsporet, som det kan, når såsporet har en flad bund.

Såning i hjulsporene efter traktor eller såmaskine kan medføre mangelfuld fremspiring og dårlig vækst, især ved såning i et fugtigt eller et meget tørt såbed.

- Det er en bedre løsning at erstatte de brede hjul med tvillingehjul med afstandsring, hvor de to hjul kører på hver sin side af rækken. Afstanden mellem yderkanten af dækket og såsporet skal være mindst 10 centimeter.

Placeret gylle kan erstatte fosfor i startgødning

Ved lavere fosfortal end seks bør der så vidt muligt altid placeres fosfor ved såning.

Kvælstofgødskningen tilrettelægges, så der altid placeres mindst 10 til 30 kilo kvælstof pr. hektar.

- Normalt er svovlmangel ikke et problem i majs, men på arealer, der ikke er tilført større mængder husdyrgødning i årene forud, bør der placeres 10 til 15 kilo svovl pr. hektar, anbefaler Martin Mikkelsen.

Startgødning med kalium har i forsøg givet et udbyttetab – er der behov for ekstra kaliumtilførsel, kan det bredspredes før eller efter såning. Er der ikke plads til fosfor i startgødning på bedriften, kan placeret gylle i såsporet give mindst samme effekt som startgødning.

hl

Læs også