Minivådområder på dyrkningslandet? - Nu er det pest eller kolera for landbruget

2027 er fristen for, hvornår landbruget skal leve op kravet om kvælstofreduktioner i vandplanerne. Der skal handles, hvis drifttabet skal minimeres, og det handler om at få etableret minivådområder kollektivt, siger en oplandskonsulent.

- Vi er ude i nu, at der også skal laves minivådområder midt på dyrkningslandet, hvis målene skal nås. Og landmændene vil synes, det er træls. Det er et valg mellem pest eller kolera, siger Peter Aalykke, der er oplandskonsulent.

Landbruget måtte indtil 2016 i mange år leve med, at mange af afgrøderne blev undergødsket med kvælstof. 

Men i december 2016 vedtog man en landbrugspakke, hvor landbruget fik lov til at gøde deres afgrøder op til kvælstofnormerne. Til gengæld forpligtede landbruget sig til samlet at reducere kvælstofudledningen med forskellige virkemidler. De er opdelt i to kategorier.

Den ene er kollektive virkemidler. Det er enten kommunale eller statslige større vådområdeprojekter, skovrejsning, og der er også nogle lavbundsprojekter - og derudover er der minivådområder. Den anden er virkemidler på enkeltejendom. Det er typisk efterafgrøder eller reduceret kvælstofnorm.

Økonomiske konsekvenser

De reduktioner, der ikke indhentes med kollektive virkemidler, skal indhentes med virkemidler på enkeltejendom. Nu er der udkast til nye vandplaner, hvor det fastlægges, hvor stort et behov der er for kvælstofreduktion i forskellige oplande.

- Som eksempel kan jeg bruge oplandet til Haderslev Fjord. Det er det, jeg lige nu har fokus på, fordi det i forhold til udkastet er et af de områder, der rammes hårdt. Hvis udkastet til vandplanen holder stik, får vi strammere krav til kvælstofreduktion. Hvis det skal løses på enkeltejendomsniveau, så vil det ifølge Seges beregninger betyde driftstab på mellem 800 og 3.800 kroner pr. hektar. Det vil betyde, at mange ikke kan drive en bedrift med overskud i det område, siger Peter Aalykke og fortsætter:

- Hvis dette skal undgås, så må vi ind og se på, hvor meget, der kan løses kollektivt. Det vil, i dette område, primært sige med minivådområder. Hvis man går ind og kigger på et kort, hvor vi med computersystemer har beregnet, hvor mange minivådområder tænker vi, der kan ligge i oplandet til Haderslev Fjord, er der cirka 100 muligheder af forskellig størrelse. Beregningen viser faktisk, at hvis vi skal nå målet for kvælstofreduktion udelukkende med minivådområder, så skal de alle sammen laves. 

De tre musketerer

Han konstaterer også, at de lavthængende frugter ikke dækker behovet. De lave områder, hvor man alligevel ikke kan dyrke, eller dem der ligger, hvor der er en fin udsigt fra stuehuset - vil langtfra sikre, man når i mål.
 
- Det er lidt som de tre musketerer. En for alle og alle for én. Hvis det samlede krav skal opfyldes, så er det et spørgsmål om, at hver enkelt landmand gør, hvad han kan - men landmanden er også afhængig af, at hans nabo gør det, siger han og fortsætter:

- Samtidig er det jo ikke ligeligt fordelt. For det er jo ikke alle naboerne, der kan. Kortet viser, hvem der kan, og hvem der ikke kan.

Det er ifølge Peter Aalykke en medvirkende årsag til de specielle udfordringer, der har været ved de kollektive virkemidler. Han forklarer, at det har været vanskeligt at få folk med ombord, fordi virkningsgraden og forskellen i det samlede regnestykke afhænger af, at alle er med. Dermed kan det også ses som spildt arbejde, hvis man etablerer et minivådområde, og det viser sig, at naboen ikke er villig til det samme.

Ekspertise i etablering

- Det er nyt for os, at der er så store driftstab på spil, lyder det fra Kell Skovgaard og Martin Laursen, der er landinspektører fra Skovgaard Landinspektørfirma ved Haderslev, og entreprenør Bjarne Woldemar fra Errested Maskinstation ved Haderslev.

Siden idéen om at etablere minivådområder blev sat i verden, har de over hele Danmark beskæftiget sig med at få dem etableret efter de krav, der er fastsat om dem. Selvom det kan virke simpelt at etablere et minivådområde selv, så er der flere faktorer, som skal tages højde for. Skovgaard Landinspektørfirma beskæftiger seks ansatte og har opbygget ekspertise i mindre opgaver, som vådområder.

Minivådområdet skal etableres i bestemte kotehøjder for indløb og udløb, der skal være bestemte typer bassiner, og de skal etableres på steder, som er udpeget til formålet. Typisk udarbejder landinspektørerne tegninger i 3D, og forklarer entreprenører, hvordan der skal graves.

- Selve gravearbejdet afhænger selvfølgelig af størrelsen på minivådområdet, men det er ikke det, der tager længst tid, forklarer Bjarne Woldemar.

Udover forarbejdet med 3D-tegninger og forberedelsen om udførslen, skal der også indhentes tilladelser til etableringen.

Særlige krav

Når minivådområdet er bygget færdigt, skal det opmåles af en landinspektør, og her er det afgørende, at alle forholdene passer til tegningen, da kravene er meget specifikke.

- Vi taler om, at der er et væld af målepunkter, som alle skal stemme overens for at opnå den effekt, som minivådområdet skal leve op til, siger Martin Laursen og fortsætter:

- I sidste ende er det allervigtigste, at man har en god mand på gravemaskinen. Man kan korrigere, men det er vigtigt, at han kan grave efter planen.

Fristen for at nå målet er i 2027, og konsekvensen ved ikke at nå målet er at de enkelte landbrug pålægges store krav på bedriftsniveau.

Det er vigtigt at komme i gang, for etablering af minivådområder er noget, der kan trække ud - især hvis alle først skal blive enige om at gøre det, for derefter at indhente de nødvendige tilladelser og etableringer, mens der øjensynligt vil blive efterspørgsel på disse, lyder det.

Læs også