Kommuner skal finde nye veje til et rent vandmiljø

Odense Kommune er sammen med Viborg Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune udvalgt til at deltage i et projekt om såkaldt lokalt funderede analyser.

Nye kystvandråd i de udvalgte kystvande skal afdække, om der er alternative veje til at opnå god økologisk tilstand i hav og fjorde. Kystvandrådene etableres i de udvalgte kommuner og består af erhvervs- og interesse organisationer med fokus på vandmiljøet. Kommunerne skal i samarbejde med kystvandrådene, der bistås af anerkendte eksperter, afklare væsentlige udfordringer for at opnå målopfyldelse i de pågældende kystvande, samt udarbejde alternative indsatsprogrammer for at opnå god tilstand i henhold til EU’s Vandrammedirektiv.

Projektet udspringer af den politiske aftale om grøn omstilling af dansk landbrug fra oktober 2021. Projektet forløber fra 1. februar til 31. december 2023.

Læs også