Virker vandløbene?

Den senere tids store regnmængder har sat vandløbene på en svær opgave, som ikke alle har kunnet løse tilfredsstillende. Kommunerne kæmper lige nu med vedligeholdelsen, i Assens Kommunes vedkommende 250 kilometer vandløb.

Mange landmænd har kun med stort besvær - og enkelte steder slet ikke - kunnet høste eller udføre andet markarbejde på grund af våde marker efter den senere tids store regnmængder.

Som en væsentlig årsag til problemerne nævner mange, at vandføringsevnen i de små og store vandløb, som skal lede vandet væk fra markerne, er for lille. Og flere peger på, at miseren skyldes, at kommunerne ikke sørger for en tilstrækkelig vedligeholdelse af vandløbene.

Vandløbsregulativer
I den anledning har Landbrug FYN besøgt Assens Kommune, som netop er i fuld gang med at vedligeholde vandløb. Assens Kommune har ansvaret for vedligeholdelse af ca. 250 km vandløb, der blandt andet omfatter grødeskæring, fjernelse af grene, affald og andre spærringer samt tømning af sandfang.

Det er lovgivningen, udmøntet i regulativer for hvert enkelt vandløb, der regulerer, hvordan vedligeholdelsen skal foregå.

Forsøger det bedst mulige
- Nogle synes, at efterårsgrødeskæringen kommer for sent i år. Men det er umuligt for os at tage højde for den voldsomme mængde af nedbør, vi har fået hen over sommeren, siger skov- og landskabsingeniør Jesper Kirkegaard fra Assens Kommunes miljø- og naturafdeling.

- Vores udfordring er, at hvis vi lægger efterårsgrødeskæringen for tidligt, skaber genvæksten af planter i vandløbet afvandingsmæssige problemer i løbet af vinterperioden.

- Samtidig skal man huske, at efterårsgrødeskæringen skal sikre afvandingen i det tidlige forår. Lægger vi den for tidligt, vil det vanskeliggøre færdsel på jordbrugsarealerne i foråret. Men vi forsøger at gøre det bedst mulige for flest mulige borgere.

Med håndkraft og maskiner
Landbrug FYN mødtes forleden med Jesper Kirkegaard, hvor Brende Å krydser Teglværksvej i Skalbjerg i den nordlige del af Assens Kommune. Her var der gang i grødeskæringen, som udførtes med maskine af entreprenør Henrik Dam Jensen, Tullebølle, som underleverandør til HedeDanmark.

- I de helt små vandløb - og de steder i de større, hvor vi ikke kan komme til med maskiner, eller naturværdien i vandløbet er meget høj - udføres grødeskæringen med håndkraft, fortæller Jesper Kirkegaard. Medarbejderne tager først »håndstrækningerne«, hvorefter maskinerne tager over.

- I sidste uge tog vi alle håndstrækningerne på de store vandløb, og vi er nu i gang med at tage maskindelen. Derefter tømmer vi alle sandfangene, og bagefter tager vi sidevandløbene. Maskinerne, der skærer grøde, er forsynet med en knivbjælke og en mejekurv, der samler grøden op samtidig med skæringen.

Reguleret indsats
- For alle vandløb har vi vandløbskort, der angiver, hvad der skal laves og hvornår, fortsætter Jesper Kirkegaard.

- For eksempel i Brende Å skal der skæres grøde tre gange på bestemte tidspunkter. I år var der meget grøde ved anden skæring. Ved tredje skæring, som vi er i gang med nu, er der kun lidt. De store vandmængder betyder, at der ikke kommer så meget genvækst af grøde.

- I andre vandløb skal der foretages to skæringer, og i naturvandløbene skal der kun grødeskæres en gang om året, nemlig om efteråret. Her er det vigtigt at tænke på, at den skæring, vi laver om efteråret, skal landmændene leve med næste forår.

Udlicitering
Assens Kommune har netop i 2011 haft vedligeholdelsen af alle kommunens vandløb i udbud, opdelt i fire entrepriser. Der har HedeDanmark vundet en entreprise, og Silvamax de tre øvrige.

- Det er vigtigt, at kommunerne er med inde at skrive udbudsvilkårene, understreger Jesper Kirkegaard. For eksempel har vi krævet, at hvor der kun er to skæringer, skal der gå to måneder mellem hver skæring.

Masser af vand
- Både vandføringsevnen og vedligeholdelsen er fastlagt i vandløbsregulativerne. For de store vandløb måles vandføringen på bestemte tidspunkter.

- Når vi får en klage, skal jeg vurdere, om vi har opfyldt det, vi skal. Er der en tvist, får vi et uvildigt firma - typisk Orbicon eller Cowi - til at måle, om vandløbet opfylder kravene.

- Hvis den givne vandføringsevne er til stede, kan jeg ikke gøre noget. Er vandføringsevnen ikke tilstede, iværksætter jeg en opgravning. Men for øjeblikket rummer nogle vandløb fire gange så meget vand som i marts måned.

Venter på politikerne
- Næsten alle vandløb er målsatte, uanset om det er naturlige vandløb eller gravede vandløb. Skal der ændres på målene, er det en Christiansborg-beslutning. For øjeblikket venter kommunerne på, hvad vandplanerne siger.

- Landmændene er interesseret i, at vandet kommer væk. Og vi vil altid gerne drøfte tingene for at finde den bedst mulige løsning for alle.

Jesper Kirkegaard understreger, at hvis der sker skade på anden mands ejendom i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen, så er kommunen erstatningspligtig. Hans opfordring lyder: - Tag billeder af det og kontakt kommunen. Så kommer vi ud og udbedrer det med det samme.

Læs også