Utryghed omkring vand- og naturplaner

Der var mildt sagt ikke den store glæde over de nye vand- og naturplaner, da Landbrugsrådgivning Syd holdt orienteringsmøde i Svendborg.

»Det bliver noget værre noget!«

»Ingen kan leve på de vilkår. Det bliver kun nogle selskabsdannelser, som kan få det til at køre økonomisk. Det bliver svært at finde ud af reglerne, men landmænd har mulighed til at søge rådgivning – til »kun« 800 kroner i timen!«

»Det vil give problemer med rørlagte vandløb, som skal graves op tværs over markerne. Man risikerer, at marken bliver delt på tværs, foruden at der skal være 10 meter bræmmer på hver side. Det kommer til at koste!«

»Det er chokerende, at det er voksne, højt betalte mennesker, der sidder og laver sådan nogle forslag. Også politisk er der for mange, som ikke kan følge med i, hvad der sker ude i det praktiske liv – og som ikke skal leve af det!«

Sådan lød blot enkelte af de udtalelser – uden navne på – som over for Landbrug FYN i kaffepausen blev fremsat af nogle af de ca. 50 deltagere i det informationsmøde om vand- og naturplaner, som Landbrugsrådgivning Syd (LRS) afholdt i SG-Hallen i Svendborg den sidste aften i februar.

Ingen tid at spilde
- Vand- og naturplaner er blevet et stort emne i debatten, fastslog Fyns Familielandbrugs formand og viceformand i Landbrug & Fødevarer, Ib W. Jensen, Glamsbjerg, i sin velkomst til de fremmødte.

- I det sydfynske område har man særlig mange udfordringer omkring vandplanerne. Man har valgt at sige, at Det sydfynske Øhav er særlig følsomt. Ud til Storebælt slipper folk lidt billigere på grund af den store vandgennemstrømning.

- Det er svært at sige, hvordan det ender. Teksten er ikke endeligt udformet endnu. Men vandplanerne skal på en eller anden måde opfyldes. Vi i landbruget må komme med forslag, men høringsfristen udløber 6. april, så der er ingen tid at spilde. Med forslag om 10 meter bræmmer om vandløb og søer, er det tusindvis af hektar, der berøres af planerne.

Uforståeligt nej til 80 mio.
Ib W. Jensen kom også ind på planerne om Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Han vurderede, at planteavlsbrug måske kan få fordele, mens husdyrbrugene helt sikkert vil få ulemper, idet der formentlig fremover vil blive strengere regler med hensyn til næringsstofudledning.

Formanden udtrykte tvivl om en rapport, der har vurderet, at en sydfynsk nationalpark vil betyde 2.800 flere arbejdspladser. Endvidere kritiserede han, at de danske myndigheder har returneret 80 millioner kroner til EU. Penge, som ellers var øremærket til landdistrikterne. – Vi har et troværdighedsproblem i Danmark, understregede han.

Indgribende ændringer
Miljøkonsulent Rikke Kyhn, LRS, gennemgik EU’s vandrammedirektiv og de tre danske vandplaner, som dækker perioden frem til 2027. Vandplan I skal være iværksat senest 22. december 2012.

- Samlet lægger vandplanerne op til en reduktion af den danske udledning med 19.000 tons kvælstof og 210 tons fosfor, sagde Rikke Kyhn. Det skal ske ved etablering af 50.000 ha randzoner, op til 13.000 ha vådområder, 140.000 ha med yderligere efterafgrøder, ændrede mål for 7.300 km vandløb, frilægning af rørlagte vandløb, fjernelse af spærringer og ændret vedligeholdelse af vandløb.

Processen kører
Specialkonsulent Heidi Buur Holbeck, Videncenter for Landbrug (VFL), orienterede om Natura 2000 planerne. Hun slog fast, at processen, der blev startet i 1970’erne, er i gang og kan ikke rulles tilbage.

- Målet med Natura 2000 planerne er at stoppe naturens tilbagegang i udpegede arealer, sagde hun. Det vil påvirke landbruget på mange måder, blandt andet med godkendelse af planer og projekter, nye skærpede regler i husdyrloven samt konkret forvaltning af plejetiltag. Målet er at opnå »gunstig bevaringsstatus« for de arter, som er en del af udpegningsgrundlaget.

- For eksempel rummer Det sydfynske Øhav en særlig stor andel af landets forekomst af naturtypen avneknippemose, ligesom arter som klokkefrø, ryle og diverse bittesmå snegle skal sikres bedre forhold, oplyste Heidi Buur Holbeck, der opfordrede mødedeltagerne til under høringsprocessen at tjekke kortmaterialet for at se, hvordan planerne vil påvirke deres bedrifter.

Hjælp på internettet
Miljøkonsulent Per Lousdal, LRS, nævnte, at Det fynske Øhav omfatter ca. 45.000 ha, hvoraf 37.000 ha er hav og 8.000 ha er land. Området er EF habitatområde og fuglebeskyttelsesområde. Det betyder, at der er såvel naturtyper som en række fuglearter, der skal beskyttes og have sikret deres levesteder.

Aftenens sidste indlæg var ved chefkonsulent Bo J.M. Secher, LRS, som blandt andet viste, hvordan man på internettet kan finde frem til de regler, krav og begrænsninger, som gælder for såvel ens egen ejendom som for nabolaget og hele egnen.

Relevante adresser er blandt andre: www.landbrugsinfo.dk/miljø/natura 2000, www.naturstyrelsen.dk og www.mst.dk. Det kan være en lidt langsommelig proces, men den er ret væsentlig i forbindelse med indsendelse af høringssvar. Endvidere vil man kunne finde diverse vejledninger på www.lrs.dk.

Læs også