L&F: Randzoner uden dokumenteret effekt

Et forslag til dyrkningsfrie randzoner omkring vandløb er netop kommet i høring. Landbrug & Fødevarer efterlyser et fagligt grundlag for forslaget.

Fødevareminister Henrik Høegh (V) har i fredags sendt lovforslaget om de nye randzoner langs alle vandløb og søer i landzone i høring. Forslaget er et af elementerne i Grøn Vækst-aftalen, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik i juni 2009.

Forslaget indebærer, at der udlægges randzoner på indtil 10 meter bredde langs alle vandløb og søer i det åbne land. I randzonerne vil det være forbudt at dyrke jorden, herunder at sprøjte eller gøde. Som en undtagelse fra selve dyrkningsforbuddet vil det dog være muligt at dyrke vedvarende græs samt flerårige energiafgrøder, for eksempel energipil, i randzonerne.

Ifølge regeringen vil randzonerne yde et væsentligt bidrag til den reduktion af udvaskningen af nitrat og fosfor til vandmiljøet, som er en del af formålet bag Grøn Vækst. Samtidig bidrager randzonerne med op til 50.000 hektar ny og sammenhængende natur, som også er en målsætning i Grøn Vækst.

Skudt langt over målet
Hos Landbrug & Fødevarer har man dog svært ved at se fornuften ved randzonerne.

- Så vidt vi kan bedømme, er det skudt langt over målet, når man nu lægger op til randzoner om alle danske vandløb. Der kan næppe være faglige begrundelser, der bakker om dén model, siger Niels Peter Nørring, miljødirektør i Landbrug & Fødevarer, og peger på, at den faglige udredning i form af et kortmateriale først ventes at være på plads i 2012.

Forslaget omfatter alle vandløb og søer over 100 kvadratmeter. Dog er der et loft over randzonearealet, der ikke må overstige fem procent af bedriftens jordareal. Men forslaget udgør et voldsomt indgreb i landmændenes råderet, og for nogle landmænd vil det få omfattende konsekvenser, lyder det fra Landbrug & Fødevarer.

- Udover de dyrkningsmæssige begrænsninger går randzonerne også fra i harmoniarealet. Det betyder, at en lang række husdyrproducenter nu skal til at se sig om efter nye arealer, hvor de kan udbringe deres husdyrgødning – det er meget problematisk, understreger Niels Peter Nørring.

Blot en lille del
Randzonerne er – til trods for en eventuel kompensation – blot en lille del af den samlede pulje af restriktioner, der indføres som følge af Grøn Vækst og vandplanerne. Sammenholdt med eksempelvis kravet om yderligere ekstraafgrøder vil effekten blive meget alvorlig for en række landmænd.

- Der er nogle åbenlyse skævheder i det udkast, vi ser her. Vi vil naturligvis afgive høringssvar, men jeg kan næsten ikke forestille mig, at regeringen vil fremsætte lovforslag, før man har en totalanalyse klar, siger Niels Peter Nørring og henviser til, at man i forhold til for eksempel vandplanerne har måttet revurdere grundlaget undervejs, fordi det faglige udgangspunkt var for dårligt.

Læs også