Eldrevne centrifugalspredere giver tilfredsstillende fordeling af frø

Ved over 12 meter bør der anvendes flere spredere eller en spreder med to tallerkner, viser foreløbige resultater fra spredetest af efterafgrøder og mellemafgrøder.

Fem testede eldrevne centrifugalspredere kan sprede olieræddike og gul sennep i et tilfredsstillende spredebillede ved op til 12 meter arbejdsbredde, når sprederne monteres og indstilles korrekt. Ved over 12 meter bør der anvendes flere spredere eller en spreder med to tallerkner. I praksis bør spredebillede og udsået mængde kontrolleres ved brug af spredebakker.

Der er gennemført foreløbige spireanalyser af hele og beskadigede frø af olieræddike opsamlet lige bag og seks meter fra sprederne. Resultaterne indikerer, at der kun er få problemer med beskadigede frø som følge af påvirkningen i centrifugalsprederen.

Sådan lyder den foreløbige konklusion af en spredetest af efterafgrøder og mellemafgrøder publiceret på landbrugsinfo.dk.

Svært at så ind
Ved spredetesten blev spredebilledet af fem elspredere testet med frø af gul sennep og olieræddike. Fire spredere var med en enkelt spredetallerken, og den sidste med to tallerkener. Følgende spredere blev afprøvet: ATV Spreader fra P. Lindberg, Einböck Rotoseeder Compact, APV Streuprofi Classic M2, Lehner SuperVario 110 og APV ZS 200 M2 med to-tallerkener. Derudover blev der medtaget en Bøgballe gødningsspreder som reference. 

- Alle spredere kan indstilles til at så olieræddike og gul sennep, så de med brug af overlap giver en fornuftig fordeling i marken ved kørsel på op til 12 meter arbejdsbredde. For de fleste af maskinerne mangler der dog en del information om korrekt indstilling af vingerne på spredetallerknen, nedfaldspunkt samt fyldestgørende såtabeller. Det gør det svært at så maskinerne ind til den ønskede udsædsmængde og arbejdsbredde, skriver konsulenterne Rolf Thostrup Poulsen, Leif Knudsen og Michael Højholdt fra Videncentret for Landbrug.

Én tallerken giver skævhed
- Alle sprederne kan give et godt resultat i marken, når de anvendes på seks meter arbejdsbredde, som det for eksempel ses på stubharver. Ved korrekt indstilling, kan alle de testede maskiner også anvendes på 12 meters arbejdsbredde, fremgår det.

Som det kendes fra gødningsspredere med én tallerken, er der en betydelig skævhed i fordelingen af frø på spredere med én tallerken. En jævn fordeling i marken vil derfor kræve, at kørslen i marken planlægges, så der kompenseres for dette.

Ønskes frøene spredt på mere end 12 meters arbejdsbredde, skal der ifølge konsulenterne anvendes mere end én enkelt-tallerken spreder, for eksempel ved montering af to enkelt-tallerken-spredere på marksprøjtens bom. Rettes den ene spreder fremad og den anden bagud, kompenseres der samtidig for skævhed i fordelingen.

Anvendes en enkelt to-tallerken-spreder kan der opnås en tilfredsstillende spredebredde på op til 24 meter ved spredning af olieræddike, men ikke ved gul sennep på grund af den lavere frøvægt. 

I praksis bør bedriftens udstyr til etablering af efterafgrøder testes med opsamling af frø med spredebakker i marken.

Hold øje med knækkede frø
De tre konsulenter har haft mistanke om, at udspredning af frø med centrifugalspredere kan knuse frø og herved reducere spireevnen af frøene. For at undersøge dette, er der for hver spreder gennemført en spireanalyse af olieræddike opsamlet lige under sprederen og seks meter ved siden af sprederen. Hver prøve er efterfølgende opdelt i henholdsvis hele frø, i smuld og i knækkede frø. 

Foreløbige spiretest er gennemført både på hele frø og på knækkede frø og smuld, og de foreløbige resultater viser, at der i frø opsamlet lige under sprederen er fra 0 til 31 procent smuld og knækkede frø.

I prøver opsamlet seks meter fra sprederen blev der ikke målt noget smuld eller knækkede frø. Det må antages, at smuld og knækkede frø fortrinsvis falder lige under sprederen på grund af den lave vægt og høje luftmodstand, som de knækkede frø yder ved udspredning. Det må ligeledes antages, at der i den leverede udsæd af efterafgrøder allerede findes en vis mængde smuld. 

90 procent spiring
- Spireanalyserne viser, at fremspiringsprocenten af hele frø er ens lige under og seks meter fra sprederen. I gennemsnit opnås 90 procent spiring. Fra smuld og knækkede frø blev der kun registret en ubetydelig fremspiring. Det vurderes derfor, at ingen af de afprøvede spredere har skadet frøene eller spireevnen af frøene i betydende grad, konkluderes der.

Det vurderes derfor, at problemet med knækkede frø, som følge af sprederen, kun har begrænset betydning. Ved overkørsel af spredebakker under indsåning bør man holde øje med andelen af smuld og knækkede frø i bakken lige under sprederen. 

Hele undersøgelsen udgives senere som en FarmTest.

Læs også