Ny forsinkelse på Fynsværket

FORCE MAJEURE: Færdiggørelsen af den nye halmfyrede blok på Fynsværket er blevet yderligere forsinket. Derfor må Vattenfall endnu en gang tage force majeure klausulen i anvendelse.

En ny forsinkelse af færdiggørelsen af den nye halmfyrede kraftvarmeblok på Fynsværket i Odense betyder, at de fynske halmleverandører må vente med at levere halm til værket.

Oprindeligt var det planen, at man skulle begynde at prøvekøre anlægget før påske. En forsinkelse af færdiggørelsen betød imidlertid, at starten blev udskudt til midt i april samtidig med, at Vattenfalls køb af halm - med henvisning til halmkontrakternes force majeure klausul - blev reduceret med 38 procent i indeværende sæson.

Nu er byggeprojektet blevet yderligere forsinket, hvilket Vattenfall har meddelt halmleverandørerne i et brev. Ifølge Henrik Hansen, leder af Vattenfalls brændselsindkøb, skyldes forsinkelsen primært, at leverancer af maskindele er blevet forsinket.

Halmkøb annulleres
I brevet til halmleverandørerne oplyser halmindkøber Anette Hansen, Vattenfall, at den yderligere forsinkelse medfører, at behovet for halm i indeværende halmsæson bliver lavere end 62 procent af den oprindeligt aftalte kontraktmængde.

Da der er stor usikkerhed om forbruget i resten af indeværende sæson, har Vattenfall efter drøftelser med halmleverandørforeningen valgt at meddele force majeure på hele den resterende mængde i indeværende sæson. Med henvisning til force majeure klausulen i kontrakterne annulleres Vattenfalls køb af halm derfor helt i indeværende sæson.

Fritstilling eller tillæg
For så vidt muligt at holde halmleverandørerne skadesløse for forsinkelsen tilbyder Vattenfall halmleverandørerne to muligheder:

Den ene er, at leverandøren fritstilles for levering i halmsæsonen 08/09.

Den anden mulighed er, at leverandøren leverer den halm, som skulle have været leveret i sæson 08/09, i indeværende eller den kommende halmsæson efter Vattenfalls valg. Der ydes 12 øre pr. kg i tillæg til basisprisen sammenlagt med alle sæsonens månedsreguleringer. I alt forøges basisprisen således med 15,5-16,8 øre pr. kg i forhold til den oprindelige basispris.

Den overførte halmmængde leveres efter Vattenfalls valg på lige fod med øvrige leverancer. Desuden vil Vattenfall for de leverandører, som måtte ønske det, forudbetale 25 procent af kontraktsummen, hvis leverandøren kan stille med en bankgaranti for beløbet.

Positivt for miljøet
- På egne og medlemmernes vegne er jeg naturligvis ked af, at den halmfyrede blok på Fynsværket endnu ikke er kommet i gang, siger formanden for Danske Halmleverandører, Hans Stougaard, Flemløse. Men, tilføjer han, i den givne situation har Vattenfall behandlet os flot.

Hans Stougaard peger i samme forbindelse på en række positive effekter, når den halmfyrede kraftvarmeblok kommer i drift:

Fuldt udbygget vil værket kunne afbrænde over 200.000 tons halm om året. Men blot ved afbrænding af de planlagte 170.000 tons vil halmen erstatte ca. 100.000 tons kul, hvorved udledningen af CO2 reduceres med ca. 245.000 tons årligt.

Den nye blok vil af vedvarende energi producere ca. 200 millioner kWh el, svarende til forbruget i ca. 40.000 husstande. Varmeproduktionen kan dække varmebehovet i ca. 20.000 husstande og vil dække ca. 15 procent af Odenses varmebehov.

Læs også