Familiebrugs-formand med 640 søer

(LANDBRUG FYN) RÅDERUM: Den nye formand for Midt-Østfyns Familielandbrug understreger, at der skal være plads til alle typer bedrifter i organisationen - og i fremtidens landbrug.

Umiddelbart ledes tankerne ikke hen på en husmand i »traditionel« forstand.

Ved køkkenbordet i det store stuehus på Liselund i Villumstrup mellem Refsvindinge og Herrested studerer Per Godske Pedersen en skitsetegning, mens mobiltelefonen kimer. Den viser et forslag til indretningen af en stald på en af hans fire produktionsgårde, som en repræsentant fra et staldfirma netop har afleveret. Med den planlagte udvidelse øges produktionen fra de nuværende 9.500 slagtesvin pr. år til de tilladte 12.200 svin.

Men tag ikke fejl. Per Godske Pedersen har fastholdt tilhørsforholdet til husmandsbevægelsen efter sin far og svigerfar. Allerede i en alder midt i tyverne kom han ind i bestyrelsen for den lokale husmandsforening i Refsvindinge. Da den blev nedlagt, fortsatte han i bestyrelsen i Nyborg, og ved næste fusion kom den unge svineproducent ind i bestyrelsen for Midt-Østfyns Familielandbrug.

Som 37-årig har han nu overtaget formandsposten for de 300 medlemmer i foreningen, der dækker fra Fyns Hoved over Nyborg til Ringe-området. Og dermed sidder han fremdeles også i ledelsen hos Fyns Familielandbrug.

- Naturligvis vedkender jeg, at jeg tilhører den ydre fløj i foreningen. Men jeg går klart ind for, at der skal være plads til alle i organisationen.

Per Godske Pedersen lægger dog ikke skjul på, at justeringerne af landbrugsloven sidste år bekom ham vel, og at fortrinsstillingen, der er et af Familielandbrugets kardinalpunkter, gerne må tilpasses yderligere.

- For eksempel finder jeg det urimeligt, at der kan gøres krav om fortrinsstilling gældende på en ejendom, som forinden offentligt har været annonceret til salg.

Per Godske Pedersen finder det i orden, at en form for fortrinsstilling bibeholdes, ligesom landbrugsloven fortsat skal være begrænsende på visse områder.

- Selv om Familielandbruget får »æren« for disse holdninger, så tror jeg egentlig også, at mange i landboforeningerne har det godt med, at landbrugsloven ikke er givet helt fri.

- Men, understreger den nyvalgte formand for Familielandbruget på Midt- og Østfyn, der skal være mulighed for at drive landbrug på en rationel måde, uanset om man vælger at have en stor eller mindre bedrift.

Derfor er Per Godske Pedersen ikke mindst bekymret for de unge, som ønsker at etablere sig. Men han finder det også tankevækkende, at et stigende antal af landmænd i mellemklassen stopper produktionen i disse år.

- Det bliver øjensynligt ikke nemmere at udvide landbrugsproduktionen på Fyn, og derfor kan det være vanskeligt at bibeholde en rentabel produktion i et erhverv, hvor grænserne for indtjeningsmulighederne rykker år for år.

Familielandbrugsformanden understreger, at den fremtidige landbrugsproduktion samtidig skal ske på en miljømæssig forsvarlig måde, hvor der tages mest muligt hensyn til det omgivende samfund.

- Derfor finder jeg det forkasteligt at høre om kolleger, der kører gylle op til en konfirmationsweekend i byen eller ligefrem kører i weekenden eller på helligdage, siger gårdejeren på Liselund, der ligesom mange andre husdyrproducenter startede gyllesæsonen i den forgangne uges fine forårsvejr.

Imidlertid er han ikke selv inddraget i arbejdet på de ikke mindre end 380 hektar, som markdriften i alt omfatter. Markarbejdet på stedets egne 215 hektar, 70 hektar, som er forpagtet, samt 65 hektar, der ejes af naboen Palle Knudsen, og 21 ha, som tilhører medhjælper Jørgen Andersen, forestås af Jørgen Andersen sammen med Palle Knudsen, der aflønnes efter maskinstationstakst for de mange timer, som han lægger i den fælles markdrift.

Per Godske Pedersen tager sig primært af driftsledelsen i den store svineproduktion på 640 søer - sammen med tre ansatte staldmedarbejdere.

Det nyeste projekt, der vil bringe slagtesvineproduktionen, op på 12.200 svin på årsbasis, er indretningen af et nyt helt koncept i en kyllingestald på en gård i Kragelund, der i 1999 blev sammenlagt med de tre ejendomme, som Dorthe og Per Godske Pedersen tilsammen ejer. Det er foruden Grangård, som er Dorthes fødehjem, Liselund, samt Risinggård ved Ørbæk, der blev overtaget i 1993.

I den tidligere kyllingefarm, hvor Per Godske Pedersen producerede en halv million kyllinger hvert år fra 1999 til for to år siden, bliver indrettet to kæmpe stier med plads til hver 350 slagtesvin! Via et computerstyret separationssystem får de adgang til to foderafdelinger - alt efter den enkelte gris’ aktuelle dagsvægt - med forskellige tilpassede foderblandinger. Og når grisen runder slagtevægten, ledes den automatisk ud i udleveringsrummet!

- Det er et meget spændende projekt, som vi glæder os meget til at se i funktion. Systemet kendes fra Canada og USA, og det bliver det første af sin slags herhjemme med denne indretning, fortæller den østfynske svineproducent - og husmand.

Læs også