Forandringens tid

(LANDBRUG FYN) Konsekvenserne af EU-reformen og Landbrugsloven er temaet for et dagseminar, som Patriotisk Selskab afholder på Odense Congress Center den 22. juni.

EU-reformens retningslinier er nu overordnet på plads, og det forventes, at udkastet til betænkning vil ligge klar i løbet af juni.

- Hen over vinteren og foråret har der været en berettiget uro blandt vore medlemmer om, hvilke spilleregler der kommer til at gælde i forbindelse med tildeling af støtterettigheder m.v. - og fra hvornår.

Det siger Patriotisk Selskabs formand, godsejer Peter Cederfeld de Simonsen, Brahesborg, der peger på, at det nu ligger fast, at afkoblingen af landbrugsstøtten allerede træder i kraft fra 1. januar 2005. Ligeledes ligger en stor del af den hjemlige lovgivning omkring vandmiljøplan, skovlov, naturbeskyttelseslov m.m. i nogenlunde faste rammer. Der er dog stadig uafklarede punkter, blandt andet med hensyn til forpagtningsaftaler.

- Vi har lovet at informere om EU-reformen, så snart der forelå klare retningslinier, fortsætter Peter Cederfeld. Derfor afholder Patriotisk Selskab et dagseminar med temaet »Konsekvenserne af EU-reformen og Landbrugsloven«.

- Seminaret finder sted tirsdag den 22. juni kl. 9.30-16.30 på Odense Congress Center. Her vil indledere fra blandt andet Tolvmandssektionen, Landbrugsraadet, Dansk Landbrug og Landscentret oplyse om konsekvenser og muligheder, således at disponeringen om afgrødevalg, forpagtninger, pasningsaftaler, driftsfællesskaber, generationsskifter og ejendomshandler bliver belyst.

Man kan tilmelde sig seminaret enten på telefon 6615 7316 eller via e-mail: bst@fsps.dk. Deltagerprisen er 590 kroner for medlemmer og 1.000 kroner for ikke-medlemmer.

- Det er forandringens tid med EU-reformen, som står for døren. Med den afkoblede støtte fra 2005 og fremover vil fokus på indtjeningsresultatet for de enkelte driftsgrene blive meget mere målrettet end hidtil, understreger Patriotisk Selskabs formand.

- Patriotisk Selskab har i »Driftsanalyser« gjort resultaterne meget grundigt op på de enkelte omkostningsarter. I dag er nettoudbyttet inklusive EU’s landbrugsstøtte. Når nu støtten fjernes fra produktionen, vil der blive mere fokus på de enkelte driftsgrene og på en bedre udnyttelse af ressourcerne.

- Det bliver ekstremt vigtigt at sætte fokus på et bedre udbytte af markbruget. Så man ved, hvor man skal gribe ind for at gøre det bedre. Man bliver ganske enkelt tvunget til at se på bedriften med andre øjne. Og se, hvad der er indtægtsgivende.

- Den store udfordring de kommende år vil være en meget mere målrettet indsats. Det vil være en af konsekvenserne af den nye EU-reform, vurderer Peter Cederfeld, der understreger, at det er i forandringsperioder, at mulighederne skabes for noget nyt.

- Rammerne i den nye landbrugslov og den nye skovlov åbner nye muligheder (i skovloven blandt andet mulighed for lysåbne arealer og ændret benyttelse), og alt i alt vil det medvirke til, at landbruget og skovbruget får mulighed for et bredere sigte. Der, hvor man går ind, bliver det ekstremt fokuseret, understreger Peter Cederfeld. Men der bliver spændende muligheder for virksomhedsorienteret landbrug.

Afslutningsvis peger Peter Cederfeld på, at landbrugserhvervet ikke tjener nok.

- Det er båret af, at der har været forholdsvis dårlige afregninger for svin, fastslår han. Vore medlemmer har dog i sidste regnskabsår - og i indeværende år - haft en nogenlunde pæn indkomst. Det er rart, at der dog er nogen, som har haft et fornuftigt år. De har ikke oplevet den store nedgang, som nogle har været igennem. Det glæder mig.

Med hensyn til Patriotisk Selskab som organisation glæder formanden sig over en fortsat medlemsfremgang.

- Det går fornuftigt, konstaterer han. Vi har aldrig haft ambitioner om at være de billigste - men vi er ikke væsentligt dyrere end andre. Målet er kvalitet, og at rådgivningen som udgangspunkt skal give merværdi.

Læs også