Afgift på fosfor i Vandmiljøplan III

Landbruget pålægges afgift på fire kroner pr. kg mineralsk fosfor i foder.

Landbrugets fosforoverskud skal halveres i forhold til 32.700 tons P i 2001/2002. Det fremgår af den aftale om Vandmiljøplan III, som regeringen indgik med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne i dag. En reduktion af fosforoverskuddet på 25 procent frem til 2009 skal opnås via en afgift på fire kroner pr. kg mineralsk fosfor i foder, samt via en generel forbedring af fosforbalancen med 3.000 ton på baggrund af ny viden tilvejebragt via forskningsprogrammet. I perioden fra 2009 og frem til 2015 sker en yderligere 25 procent reduktion. Såfremt det viser sig, at den teknologiske udvikling tillader det, drøfter aftaleparterne muligheden for eventuelt at skærpe reduktionsmålet. Behovet for ændrede/nye virkemidler vurderes ved evalueringer i henholdsvis 2008 og 2011. Afgiftsprovenuet tilbageføres til landbruget via nedsættelse af jordskatterne i overensstemmelse med principperne i regeringens skattestop.

Der gennemføres en målrettet indsats i forhold til fosforudledningen. Der udlægges op mod 30.000 hektar 10 meter dyrkningsfrie randzoner langs vandløb og søer frem mod 2009, samt yderligere 20.000 hektar frem mod 2015. Randzonerne etableres ved frivillig omplacering af brak langs søer og vandløb. For at understøtte etableringen af dyrkningsfrie randzoner ved placering af brak indføres et MVJ-tillæg til dyrkningsfrie randzoner, der etableres langs vandløb og søer. Randzonerne skal dels tilbageholde fosfor fra de øvrige arealer, dels beskytte brinkerne langs med vandløb og søer, hvorved udledningen af fosfor herfra reduceres.

Læs mere om Vandmiljøpland III

Læs også