Natursti blokerer for ny stald

(LANDBRUG FYN) Indsigelser mod et staldbyggeri på Tåsinge, som blandt andet begrundes med nærhed til den påtænkte vandrerute, skaber frygt over for projektet om etablering af naturstierne på Sydfyn og ængstelse hos lokale landmænd.

Blandt landmænd og andre lodsejere er der ængstelse over for virkningerne af en kommende natursti som vandrerute »Øhavet rundt« på Sydfyn.

Gårdejer Poul-Arne Pedersen, Pilemosegaard, Stenodden på Tåsinge, kan bekræfte, at det ikke er uden grund.

- Jeg er selv positivt stemt over for at dele naturen med andre - også gerne på min egen matrikel nede ved vandet. Derfor har jeg arbejdet med projektet for den lokale landboforening i dets vorden, fortæller Poul-Arne Pedersen.

Han erkender gerne, at informationen har været for ringe over for lodsejerne, da det hele pludselig er gået stærkere end ønskeligt. Kommunerne har åbenbart ikke haft ressourcerne til tidligere information, for han ved, at det har været refereret fra møder i borgmestergruppen, at det skulle ske.

- Egentlig har projektet været generelt omtalt i pressen, men når de enkelte føler, at det er dem selv, det rammer, så er det naturligt at reagere, konstaterer Poul-Arne Pedersen og ærgrer sig over den opståede kommunikationsbrist.

Lokalkomiteen i Svendborg/Egebjerg for Danmarks Naturfredningsforening ved formanden Jacob Svendsen og klageunderskriveren Anne Fabricius, har nemlig gjort indsigelse mod en staldudvidelse, som Fyns Amt har godkendt på Poul-Arne Pedersens ejendom uden VVM-undersøgelse.

Indsigelsen til Naturklagenævnet begrundes med, at en aftalt bufferzone på 12 meter til et SFL-område og Stenodden Skov for udbringning af gylle ikke er tilstrækkeligt. Endvidere ligger der et vandværk i sommerhusområdet på Stenodden, som i forvejen er forurenet. Efter Poul-Arne Pedersens oplysning ikke af nitrat fra landbruget, men den såkaldte BAM-forurening.

Endelig - og i denne sammenhæng det vigtigste - skriver man i indsigelsen: »Trampesti – visualisering. Naturstiprojektet med en trampesti er netop lagt, så den går langs hele kysten af Vemmenæs. Det bør vurderes, hvordan etableringen af stalden på 320 kvadratmeter vil påvirke udseendet fra den«.

- Man skulle tro, at det er en ren skrivebordsvurdering, bemærker den undrende landmand, der må registrere, at indsigelsen koster adskillige måneders uvished, og dermed tvivl om de realistiske udbygningsplaner med 500 slagtesvin. Den nuværende produktion omfatter årligt 9.600 smågrise fra 7 til 30 kg, hvoraf de 2.500 fedes op.

Faktisk er der kun tale om en udvidelse med 14 DE til i alt 83 DE, så det forekommer at være en mindre udbygning sammenlignet med andre projekter. Da en lade på gården skal nedrives inden byggeriet, er det udvidede nettoareal til den nye staldbygning på 320 kvadratmeter reelt kun 180 kvadratmeter.

Ifølge Poul-Arne Pedersen har amtet også fastholdt godkendelsen i en svarskrivelse til Naturklagenævnet. Den totale merbelastning til udledning vil efter deres beregninger kun blive 100 kg kvælstof, hvoraf de 45 kg N er til overfladevand. I øvrigt ingen overskudstilførsel af fosfor. Ventilationsluft og fordampning på markerne kræver heller ikke yderligere argumentation for at gennemføre projektet.

- Jeg kunne have forståelse for problemet, hvis der var mindre end 50 meters afstand, men det er på ingen måde tilfældet. Derfor kan jeg sagtens forestille mig, at mange lodsejere kan få helt andre problemer, så det er ikke uden grund, at vi nu lader Landboretsudvalget i De fynske Landboforeninger være den part, som varetager medlemmernes interesser, nævner Poul-Arne Pedersen.

Han gentager ellers gerne, at for ham kunne det være en fordel at få kanaliseret færdslen hen, hvor man helst vil have den. Lokalt er der flere markveje, som går ned mod stranden, men der er ingen tværforbindelser langs stranden, og strandbredden kan ikke benyttes alle steder.

- Når der nu dukker klager op på grund af en eksisterende produktionsbedrift, så kan man vente alt, og det giver derfor en begrundet frygt for landmændenes fortsatte eksistens. Hele landdistriktsudviklingen kan åbenbart risikere at blive påvirket, og det er bestemt ikke meningen, fastslår Poul-Arne Pedersen, Stenodden.

- Det er vigtigt at bibringe lodsejerne en tryghedsfornemmelse, forud for en forhandling i forbindelse med det endelige stiforløb.

Det fastslår formanden for Landboretsudvalget gårdejer Niels Hansen, Thorup, der samtidig er formand for De fynske Landboforeninger. I en udtalelse foreslå han at stille natursti-projektet i bero i mindst tre måneder, der så kan bruges til direkte personlig kontakt med hver enkelt af de omkring 500 lodsejere, som skal afgive jord til stien.

- Både landbrugets organisationer og kommunerne har en stor opgave foran sig, fortsætter han, for at bibringe lodsejerne viden om konsekvenserne af en aftale. Dialogen mellem kommunerne og lodsejerne skal forbedres, for den er en forudsætning for et positivt resultat.

- Uoverensstemmelser omkring de overordnede mål mellem den enkelte kommune og grupper af lodsejere, som vi har set på Sydlangeland, skal løses lokalt, siger formanden, der generelt undrer han sig lidt over den negative tone i den igangværende debat om naturstiprojektet, fordi det efter hans mening overordnet er et godt projekt til gavn for alle i det sydfynske område.

Niels Hansen ønske om, at der bliver givet mere tid til en fornuftig dialog synes at blive imødekommet fra bestyrelsen i Naturturisme I/S, da formanden, borgmester Jørgen Otto Jørgensen, Ærøskøbing, vil indkalde landbrugets repræsentanter til et møde.

Ifølge Jørgen Otto Jørgensen ville det være synd, hvis naturstiprojektet skulle falde, fordi parterne ikke taler godt sammen.

Aktuelt ser det ud til, at der skabes ro til at få genoprettet et samarbejde omkring projektet, som i dets oprindelse var tiltænkt at blive baseret på frivillige aftaler, og kun i yderste konsekvens medføre ekspropriation.

Læs også