Fynsk landbrug aktivt ind i naturstiprojekt

(LANDBRUG FYN) Det landbrugspolitiske i Mål-2 projektet »Naturturisme i Det Sydfynske Øhav« er nu placeret i Det fynske Landboretsudvalg. Udvalgets sekretær Frans Erve vil snarest indkalde til et informationsmøde for lodsejernes repræsentanter.

- Landbruget har en helt naturlig interesse i, at der kommer en fremadrettet erhvervsudvikling i området. Det er kun til fordel for lokalbefolkningen - og dermed også for landbruget.

- Men den meget omtalte natursti »Øhavet Rundt« kan ikke etableres uden aktiv medvirken af lodsejerne. På den baggrund vil vi fra landbrugets side gerne være med til at finde de rigtige løsninger, således at lodsejernes interesser bliver varetaget på en forsvarlig måde.

Det siger De fynske Landboforeningers regionssekretær, Frans Erve, der oplyser, at den landbrugspolitiske interessevaretagelse i Mål-2 projektet »Naturturisme i Det Sydfynske Øhav« nu er placeret i Det fynske Landboretsudvalg.

Landboretsudvalget er et fælles organ for Fyns Familielandbrug og De fynske Landboforeninger. Frans Erve er sekretær for udvalget og dermed »tovholder« for de landbrugspolitiske interesser i naturstiprojektet.

- Vi har taget kritikken til os, siger Frans Erve, der understreger, at selve projektet og landbrugets holdning til det er den væsentligste baggrund for, at fynsk landbrug nu via landboretsudvalget går mere aktivt ind i naturstiprojektet.

- Selve projektet siger landbruget selvfølgelig ja til. Man er positivt indstillet over for det og vil godt dele områdets landskabs- og kulturværdier med den øvrige befolkning.

- På den baggrund er vi fra landbrugets side både interesseret i - og vil godt engagere os i - at finde de rigtige løsninger i relation til virkeliggørelse af projektet.

- Både Fyns Familielandbrug og De fynske Landboforeninger har vurderet situationen i sin helhed og har derfor besluttet at opgradere det direkte engagement i projektet - og dermed bringe lidt mere tyngde i interessevaretagelsen.

Og der er enighed om, at det rette forum at placere dette i er landboretsudvalget.

- De ni kommuner har lavet en virksomhed, »Naturturisme I/S«. Der er etableret en styrende arbejdsgruppe for hele projektet, som igen har delt arbejdet op i tre separate underarbejdsgrupper for henholdsvis Sydfyn, Ærø og Langeland.

- Fyns Amt er tovholder i naturstiprojektet i den styrende arbejdsgruppe, og vi har allerede haft møder med den ansvarlige embedsmand.

- For eksempel er det ikke tilfredsstillende, at land- og skovbruget kun er tilforordnet bestyrelsen, som udelukkende består af repræsentanter for de ni kommuner. Jeg forestiller mig, at lodsejernes repræsentanter får direkte plads i bestyrelsen - med stemmeret.

- Her og nu er vi i gang med at få skabt overblik over - og få synliggjort, hvor langt projektet er i de enkelte kommuner. Vi vil afklare, om der allerede er sat streger på kortet, hvor stien skal gå i de enkelte kommuner. Og vi vil afdække, hvor de eventuelle ønskede stiforløb støder sammen med lodsejernes interesser.

- Formålet er for det første at skabe overblik. Og for det andet at forebygge, at der sættes streger på kortet af den enkelte tekniske forvaltning, før lodsejerne er informeret.

- Vi er bevidst om, erkender Frans Erve, at der i særlige tilfælde - og i yderste konsekvens - kan være behov for ekspropriation, som kan foretages ifølge vejlovgivningen. Men vi vil godt selv sidde med ved bordet, når et sådant skridt skal foretages.

- For os drejer det sig om ordentlig varetagelse af lodsejernes interesser.

Han understreger at landbruget med rimelighed kan kræve betydelig større indflydelse på, at naturstiprojektet etableres i overensstemmelse med lokalbefolkningens og lodsejernes interesser.

- Naturstien kan ikke etableres uden aktiv frivillig medvirken af lodsejerne. Det vil Fyns Familielandbrug og De fynske Landboforeninger arbejde for. I den forbindelse vil landboretsudvalget snarest belejligt indkalde til et informationsmøde for lodsejernes repræsentanter, slutter Frans Erve.

Læs også