Brådne gyllekar

Der er stadig enkelte landmænd, som overtræder de gældende regler for udbringning af gylle. Det er dårligt landmandskab, og det skader hele erhvervets omdømme, siger formanden for Landbrugets Samfundskontakt Fyn.

Landbrug Fyn har i den seneste tid fået henvendelser fra folk rundt omkring på Fyn, som beretter om landmænd, der overtræder de gældende regler for udbringning af gylle – til irritation for både naboer og kolleger og til skade for landbrugets omdømme i den øvrige befolkning.

Som eksempel kan nævnes en opringning tirsdag den 1. oktober med oplysning om en fynsk landmand, der tilsyneladende har problemer med opbevaringskapaciteten.

I hvert fald havde den pågældende landmand i de sidste dage af september samt selve den 1. oktober kørt gylle ud, dels på stubjord og dels på arealer med gul sennep, der er udlagt i henhold til reglen om 6 % efterafgrøder.

Således siger paragraf 26 i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., at »I perioden fra høst til 1. februar må der ikke udbringes flydende husdyrgødning. Undtaget herfra er udbringning fra høst til 1. oktober på etablerede, overvintrende græsarealer, samt på arealer, hvor der den følgende vinter skal være vinterraps. Undtaget er endvidere udbringning fra høst til 15. oktober på arealer med frøgræs, for hvilke der er indgået kontrakt med frøavlsfirma om levering af frø i den ommende sæson.«

Endvidere oplyses det i et notat fra Fødevareministeriet om 6 % efterafgrøder, at »Græsefterafgrøder, der ikke høstes, og korsblomstrede efterafgrøder kan ikke tildeles en kvælstofkvote.«

- Problemet er, at enkelte kan ødelægge omdømmet for mange – ja for hele vores erhverv. Men, erkender Kristian Nielsen, det er svært at være »politi« over for kolleger og måske naboer. Derfor er de færreste glade for at tage fat om problemet og sige til den, der overtræder reglerne, at han skal lade være med det.

- Der er ingen undskyldning for det, som disse – heldigvis få – landmænd gør. Alle kender jo reglerne og ved, hvornår de må køre gylle ud. Det er en klar overtrædelse af både regler og godt landmandskab.

- Uanset hvordan det hænger sammen, så er det noget kedeligt noget. Ikke mindst i denne tid, hvor alle snakker om iltsvind, og hvor landbruget får skylden for alle ulykkerne, er det ekstra vigtigt, at vi alle opfører os ordentligt. Overtrædelser er så skadelige, som noget kan være, og man kan ikke holde hånden over dem, der gør det.

- Det er irriterende, når en eller anden tilsyneladende mener, at reglerne ikke er til for ham. Det er til stor skade for hele landbrugserhvervet, og jeg vil kraftigt appellere til alle mine kolleger om at overholde reglerne, slutter formanden for Landbrugets Samfundskontakt Fyn.

Læs også