Danske erhvervsgartnere advarer regeringen

Besparelserne risikerer at udhule kvaliteten af den erhvervsrelaterede forskning indenfor gartnerierhvervet.

- Det er efter min mening klart i modstrid med regeringens egne udmeldinger om, at videns-formidling prioriteres højt, udtalte Poul Thage Pedersen - Vi nærmer os kritisk minimum på en række områder, der kan få meget alvorlige konsekvenser for erhvervet.

Eksempelvis er der en risiko for, at de erhvervsfinansierede effektivitetsforsøg inden for plan-tebeskyttelsesmidler ikke længere kan gennemføres på offentlige forskningscentre. Disse forsøg er helt afgørende for Miljøstyrelsens godkendelse af midler, som er nødvendige for erhvervet.

På erhvervsgartnernes generalforsamling var der samtidig skuffelse over regeringens mang-lende opfølgning på de gode initiativer med konkurrenceevnepakken og regelforenklinger for erhvervslivet. Blandt danske gartnere, der samlet eksporterer for over 2,5 mia. kr. om året, er der særlig fokus på konkurrenceevnesituationen.

- Gartnerierhvervet afsætter sine produkter på et totalt internationaliseret marked, og forskel-le i adgang til sæsonarbejdskraft i EU er så konkurrenceforvridende, at det er en trussel for flere sektorers eksistens i Danmark. Mere tydeligt kan jeg ikke sige det, advarede Poul Tha-ge Pedersen. Og fortsatte: - Afskaf pesticidafgifterne. De er på ingen måde adfærdsregule-rende, da lavere forbrug ikke påvirker udbyttet, men resulterer i usælgelige produkter. Og så svækker pesticidafgifterne om noget dansk konkurrenceevne, fordi de stort set ikke findes i andre EU-lande.

Ligeledes var der på generalforsamlingen kommentarer til regeringens manglende realise-ring af administrative lettelser for gartnerierhvervet.

- Hvis der er noget, der er administrativt bøvl er det gartnernes indbetalinger af energiafgifter med efterfølgende tilbagebetalinger. For ikke at glemme den urimelige likviditetsbelastning i forhold til, at vi kunne indbetale nettoafgifter efter forbrug. Men hele tilbageførselskomplekset er ikke nævnt med et eneste ord i regeringens udspil til regelforenkling. Jeg må derfor kon-statere, at der på gartneriets mærkesager ikke er sket noget, sluttede Poul Thage Pedersen.

Læs også