Flere fynske sukkerroer

Et oplæg om handel med sukkerroer blev fremlagt i Middelfart i fællesskab mellem Danske Sukkerroedyrkere og Danisco A/S. De fynske og jyske dyrkere har sommeren til videre overvejelser.

300 sukkerroedyrkere fra Fyn og Jylland var i sidste uge samlet til informationsmøde i Lillebæltshallen i Middelfart. Det gjaldt om at få skabt det bedst mulige grundlag for at kunne beslutte sig for deltagelse i de handelsmuligheder der foreligger i dette efterår.

Med en strukturordning søger man at få flyttet roekontrakter svarende til op til 21.000 tons polsukker fra det østlige Danmark til dyrkning i det mere geografisk, naturlige opland til produktionen på Assens Sukkerfabrik.

Siden lukningen af Gørlev Sukkerfabrik i Vestsjælland har alle fået syn for de store omkostninger, der er forbundet med at få transporteret roerne, blandt andet over Storebælt.

Retten til at dyrke og levere sukkerroer kan normalt ikke handles, men i år bliver en undtagelse. Det gælder dog stadig kun for dem, der i forvejen besidder rettighederne

Formålet med den aftalte Strukturordning indgået mellem Danske Sukkerroedyrkere og Danisco A/S er ønskerne om en optimal struktur for at bevare en fornuftig økonomi i sukkerroedyrkningen i Danmark.

- Som regional formand ser jeg selvfølgelig gerne, at flere fynske og jyske dyrkere vil anskaffe kontrakter på større roemængder. Det er nu op til dyrkerne, om de finder betingelserne attraktive. Deltagelsen er frivillig.

- De enkelte må gøre op med sig selv, hvad der vejer mest i vægtskålen. Der er nok ikke nogen ensidig holdning, så vidt jeg fornemmer. Specielt er det særdeles vanskeligt at spå om fremtiden, når området i den grad er underlagt EU og verdenshandlen, konstaterede Peder Hovgaard Rasmussen og understregede, at informationsmødet i Middelfart er et bidrag til at give landmanden det bedst mulige værktøj til beslutningen.

Ellers bød det på grundig politisk redegørelse om fremtidsperspektiverne på baggrund af EU’s sukkermarkedsordning, herunder konsekvenserne ved en udvidelse mod øst og en fortsat liberalisering af verdenshandlen. Baggrund og formål med strukturordningen samt orientering om en ny tillægsaftale blev givet af repræsentanter fra begge parter.

De økonomiske aspekter blev gennemgået af økonomikonsulent Henrik Holm Andersen fra Sorø-Slagelse Landboforening. Det korte af det lange i den forelæggelse bekræfter, at alt bygger på de givne forudsætninger, så de enkelte dyrkere selv må regne på deres egen situation. Generelt blev det vurderet, at det varer seks til otte år, før man får gavn af købet af flere dyrkningsrettigheder.

At det skal beregnes individuelt bekræftes over for Landbrug Fyn af en fynsk konsulent, som kan gøre regnestykket op til, at fire til seks år vil være nok til at kontraktkøbet gavner driftsresultatet.

I forhold til den fynske og jyske region er det særlig vigtigt at notere aftalen om, at de første 21.000 tons A- og B-polsukker, som Danisco køber øst for Storebælt, vil blive solgt vest for Storebælt. Det svarer til den mængde, der i dag transporteres fra Gørlev-området til Assens Sukkerfabrik.

Hvis der vest for Storebælt ikke er købere nok til de første 21.000 tons fra Østdanmark, vil den resterende mængde blive udbudt øst for Storebælt. De kontraktmængder, der tilmeldes ordningen vest for Storebælt, vil blive solgt til dyrkere vest for Storebælt.

Aftalen omfatter yderligere kriterier, og blandt disse er en begrænsning på, at den ansøgte kontraktmængde sammen med ejendommens nuværende kontraktmængde ikke må svare til mere end 35 procent af ejendommens areal i omdrift.

Priserne, der skal tages stilling til, er mellem parterne aftalt til en købs-/salgspris øst for Storebælt på 3.250 kroner pr. tons polsukker, og vest for Storebælt vil prisen være 2.500 kroner. Aftalen gælder kun for i år, og interesserede dyrkere og ejere kan tilmelde sig ordningen i løbet af tilmeldingsperioden i oktober og frem til den 29. november 2002.

Læs også