Omrokering i Odense

Jordbrugsteknologerne rykker fra Nordisk Landbrugs Akademi til Dalum Landbrugsskole, der samtidig udbygges væsentligt, oplyser forstander Jørgen P. Jensen.

- I praksis vil det betyde, at de nye studerende til september rykker ind og bor hos os, og det første år vil undervisningen foregår her, fortæller Dalum’s forstander, Jørgen P. Jensen.

Her vil de primært få den stærkt landbrugsfaglige undervisning, medens det er aftalt, at undervisningen sidste år af uddannelsen foregår på Tietgenskolen. Her vil der så primært være merkantile fag som IT, ledelse og markedsføring, som er på skemaet.

- Ikke mindst ser vi mange synergieffekter mellem teknologuddannelsen og vor agrarøkonomlinie. I store træk er uddannelserne enslydende. Forskellen er dog, at de teknologstuderende ikke behøver en forudgående landmandsuddannelse, ligesom uddannelsen i højere grad er rettet mod kommende ansættelser indenfor rådgivning, undervisning og salg. Modsat er agrarøkonomuddannelsen stærkere faglig, og derfor mere er målrettet kommende ledere og ejere af landbrugsvirksomheden, nævner Jørgen P. Jensen.

- Tidligere har vi huset et tilsvarende antal mejerielever fra naboen, Dalum Tekniske Skole, men søgningen dertil har været vigende de senere år. Derfor behøver skolen ikke længere at leje værelser hos os til deres elever, fortæller forstanderen, der glæder sig over, at skolen med den nye uddannelsesgren yderligere udbygger tilbuddene.

I forvejen går der omkring 150 landbrugselever på Dalum Landbrugsskole, hvor de 105 udgør landets for tiden største hold af modul II elever. Med jordbrugsteknologerne, hvor der forventes en tilgang på ca. 50 studerende pr. år, kommer antallet af årselever dermed op på 200.

Det er en kendsgerning, at udviklingen går mod større skolemiljøer med styrke og kvalitet, siger Dalum-forstanderen og henviser i den forbindelse til et møde i Undervisningsministeriet i fredags, hvor den fremtidige landbrugsskolestruktur netop var på dagsordenen.

- Med samlingen af landbrugsuddannelserne i Odense står vi styrket til fremtidens øgede krav til såvel undervisningen som faciliteterne. Samtidig har vi her på skolen en så god økonomi, at vi har disse muligheder, pointerer Jørgen P. Jensen.

Foruden i Odense tilbydes jordbrugsteknologi-uddannelsen i dag på Vejlby Landbrugsskole, hos DCJ i Beder/Malling samt på Slagelse Tekniske Skole.

Samme dag som samarbejdsaftalen med Tietgenskolen/Nordisk Landbrugs Akademi blev underskrevet (i torsdags, red.) var en arkitekt på besøg i Dalum for at se på mulighederne for udvidelse og ombygning af en del af skolen.

Planerne, som nu yderligere aktualiseres med tilgangen af jordbrugsteknologer, går ud på, at en del af de ældste elevværelser i stueetagen nedlægges for at gøre plads til et såkaldt kompetencecenter i skolens midterfløj.

Samtidig skal der øst for skolen opføres et antal nye elevlejligheder med alle moderne faciliteter.

Endelig er der på tegnebrættet også en idé til en ny indkørsel og parkeringsplads til skolen.

- Med et »kompetencecenter« midt i skolen ønsker vi en yderligere udbygning af det åbne miljø, som vi allerede har elever og lærere imellem. I et stort åbent lokale får lærerne base, men samtidig kan eleverne frit færdes i rummet. Det skal huse en udbygget IT-informationsafdeling, områder til lærerne - såvel til forberedelse som til vejledning af elever, faciliteter til gæstelærere, mødefaciliteter og meget andet, ligesom det omfattende faglige bibliotek fra Nordisk vil blive anbragt i en naturlig forlængelse af det »åbne lærerværelse«, forklarer forstander Jørgen P. Jensen.

- Lokalet vil være frit tilgængeligt døgnet rundt, og så vidt mig bekendt findes intet tilsvarende i nogen anden landbrugsskole.

Han understreger, at den primære undervisning fortsat vil foregå som gedigen klasseundervisning.

I øvrigt vil der være rig lejlighed til at høre meget mere om alle Dalum’s uddannelsestilbud, herunder også jordbrugsteknologuddannelse samt de nye byggeplaner, når der på torsdag den 7. marts holdes info-aften kl. 19.30 på skolen.

Det bliver først og fremmest undervisning af elever fra den store odenseanske handelsskole, Tietgenskolen, som Nordisk Landbrugs Akademi fusionerede med for tre år siden.

Tilbage i 1963 blev jordbrugsteknikeruddannelsen opfundet netop på Nordisk Landboskole, og gennem årene har der hvert år været tilgang af omkring et halvt hundrede studerende. Imidlertid skete der et drastisk fald efter 1989, da man på stedet ophørte med driftslederuddannelsen.

- Det er selvfølgelig et for lavt niveau, medgiver skolens forstander, Arne Matthiassen. Af årsager nævner han flere.

Blandt andet betød omlægningen til fire linier, at mange elever er faldet fra i forløbet. Andre har fundet, at det landbrugsfaglige indhold i uddannelse ikke var tilstrækkeligt, ligesom nogle har følt, at skolens husdyrbrugskapacitet var mindre end forventet.

- Endelig har vi også haft en del ældre elever på overgangsydelser, som ikke har stået for det stress, som udsigten til en eksamen nu engang er, nævner forstanderen.

- Med det nye samarbejde med Dalum får vi nu tilført uddannelsen ny dynamik og et forbedret studiemiljø. Desuden opnås en rationalisering blandt andet i forhold til den tilsvarende agrarøkonomuddannelse.

Således er det fortsat Tietgenskolen/Nordisk Landbrugs Akademi, som er ansvarlig for uddannelsen overfor ministeriet. Dermed fortsætter administrationen af uddannelsen også på Nordisk.

Endelig tilføjer forstanderen for Nordisk Landbrugs Akademi, at de internationale landbrugskurser, som skolen har gennemført med stor succes gennem mange år, vil fortsætte. Her er der imidlertid også sket en nedgang, dog skabt af lovgiverne. Således har regeringen i forbindelse med den nye finanslov beskåret u-landsbistanden med 1,7 milliarder kroner, heriblandt Danida’s stipendieprogram, hvorunder Nordisk Landbrugs Akademi har haft i størrelsesorden 150-160 studerende årligt fra tredjelande.

- De fleste jordbrugsteknologer vil med det nye samarbejde naturligt nok vælge kostskolemiljøet og det attraktive sociale miljø derude. Jeg forventer dog, at nogle af fortsat vil bo her på skolen, nævner Arne Matthiassen, som også kalkulerer med anvendelse af værelser til internationale kursister.

Endelig ser han også mulighed for yderligere udlejning af værelser til studerende på Tietgenskolen og universitetet.

I forbindelse med nedgangen af studerende har Nordisk Landbrugs Akademi afskediget to landbrugslærere. De øvrige ventes at blive tilknyttet undervisningen i jordbrugsteknologuddannelsens nye regi.

Læs også