Halmafbrænding reducerer snegleangreb

Forsøg belyser effekten af halmafbrænding i bekæmpelsen af agersnegle. Derfor undersøger landbrugsorganisationerne, om det kan tillades.

Det eneste godkendte sneglemiddel på markedet, Metaldehyd, er nu revurderet og på vej ud af markedet. Til det kommende efterår er der således ingen godkendte midler til rådighed til sneglebekæmpelse i landbrugsafgrøder.

Sneglemidlet Ferramol sneglekorn er kun godkendt til visse havebrugsafgrøder, men for dyrt til brug i landbrugsafgrøder (cirka 1.800 kroner pr. ha, red.).

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen omtalte problemet med snegle i sit indlæg på Landsplanteavlsmødet i Århus, og refererede til nogle demonstrationsforsøg, hvor Skov- og Naturstyrelsen har givet dispensation til halmafbrænding, som ellers kun er tilladt på flerårige frøafgrøder.

De danske forsøg bekræfter udenlandske resultater, der viser en tendens til, at halmafbrænding har reduceret snegleangrebene.

Miljøstyrelsen kan imidlertid vælge at benytte en åbning i lovgivningen, hvor man efter indstilling fra Plantedirektoratet undtagelsesvis kan give amtsvise eller landsdækkende dispensationer fra forbuddet om halmafbrænding, hvis det er nødvendigt af hensyn til bekæmpelse af plantesygdomme, skadedyr eller lignende.

Fra landbrugsorganisationerne vil vi derfor undersøge, om denne paragraf kan tages i anvendelse i forbindelse med forventede angreb af agersnegle, sagde Ghita Cordsen Nielsen og bemærkede, at forsøgene vil fortsætte.

Læs også