Ventilatorer sparer masser af el

(EFFEKTIVT LANDBRUG) God økonomi i elbesparende frekvensmotorer. Frekvensmotorer støjer også betydeligt mindre.

Væsentligt mindre støj samt et meget lavere elforbrug, især i vintermånederne.

Det er, hvad slagtesvineproducent Mogens Høeg Hørning, Bode ved Ørsted øst for Randers, efter alt at dømme har fået ud af at erstatte motorerne i to udsugningsventilatorer i en staldsektion med 272 stipladser til slagtesvin med to frekvensmotorer fra Skiold-Echberg A/S.

Staldsektionen, der har diffus ventilation, er 17,6 meter i længden, 11 meter i bredden og 2,6 meter i højden.

- Min svoger havde skrevet en Ph.D.-afhandling om frekvensmotorer og påstod, at denne type elmotorer var meget energibesparende. Det endte med, at han fik mig overbevist om, at jeg skulle prøve disse motorer i ventilationssystemet i en af staldsektionerne, forklarer Mogens Høeg Hørning (billedet).

- Samtidig fik vi sat to bimålere op, så vi løbende kunne sammenligne elforbruget i den pågældende sektion og en anden tilsvarende sektion med almindelige motorer i udsugningsventilatorerne, forklarer svineproducenten.

I perioden fra den 1. februar til den 4. december sidste år havde de to ventilatorer med frekvensmotorer brugt 6.222,4 kWh mod 9.659,4 kWh i sektionen med almindelige motorer i udsugningsventilatorerne.

Det giver en elbesparelse på 3.437 kWh, svarende til knap 36 procent.

Her skal man være opmærksom på, at den relative elbesparelse ville have været endnu større, hvis man havde sammenlignet for et helt år, eftersom elbesparelsen er størst i vintermånederne, hvor ventilatorerne kører med lave hastigheder en stor del af tiden.

Hvis der generelt kan hentes elbesparelser i dette niveau, vil der ifølge Mogens Høeg Hørning være god økonomi i at skifte til frekvensmotorer i alle ventilatorerne på hans bedrift, hvor der i alt er cirka 1.100 stipladser.

Han erstattede i sommer to bestående udsugningsventilatorer med en enkelt ny udsugningsenhed med frekvensmotor i en stald med 24 farestier samt plads til 30 drægtige søer. Samtidig blev der monteret ny styring til skorstenen og vægventilerne i stalden.

- Det, der fik mig til af droppe de gamle ventilatorer, var egentlig den næsten uudholdelige støj, de lavede. Støjen er da også blevet reduceret betragteligt, og det samme er jeg sikker på, at elforbruget er. Hertil kommer, at den nye ventilator med frekvensmotor suger bedre ved lavere omdrejninger - blandt andet på grund af den nye styring med udefølere.

- Desuden er luften i stalden blevet mærkbart bedre, fortæller Kristian Nielsen, som benytter lejligheden til at rose den servicemæssige opbakning fra Skiold-Echberg A/S.

Selvom frekvensmotorer i ventilationssystemer er en hel del dyrere end almindelige motorer, er elbesparelsen så stor, at merinvesteringen typisk vil være tjent ind på omkring tre år.

Det vurderer klimakonsulent Erik Damsted, Landsudvalget for Svin, Danske Slagterier.

- Vi har gennemført en række tests med frekvensmotorer i samarbejde med Forskningscenter Bygholm. I en FRATS-stald var elforbruget i perioden fra den 8. januar 2001 og 270 dage frem 5,6 kWh pr. produceret svin med frekvensmotorer i ventilationen. I en tilsvarende FRATS-stald med almindelige motorer i ventilatorerne var elforbruget 10,6 kWh pr. produceret svin, fortæller han videre.

En forlængelse af testperioden i FRATS-staldene til i alt 604 dage viste et elforbrug på henholdsvis 6,2 og 11,7 kWh pr. produceret svin. Omregnet til procent ligger elbesparelsen i begge tilfælde på cirka 47 procent.

Det, der kendetegner frekvensmotorer, er, at de bruger væsentligt mindre el, når der ikke køres med fulde omdrejninger. I en FRATS-stald kører ventilationen med under 30 procent af sin fulde kapacitet i 70 procent af årets timer, så her er der meget at spare.

I et tilfælde brugte en ventilator med almindelig motor 209 Watt ved 10 procents kapacitetsudnyttelse, mens frekvensmotoren ved samme belastning kun brugte 25 Watt - besparelse 88 procent. Ved 40 procents kapacitetsudnyttelse var de tilsvarende tal 349 Watt og 124 Watt - besparelse 64 procent.

Ved en elpris på omkring 50 øre pr. kWh - renset for moms og diverse afgifter - ligger besparelsen ifølge Erik Damsted på cirka 2,50 kroner pr. produceret svin.

- Udover den betydelige elbesparelse har frekvensmotorer også den fordel, at de støjer langt mindre end almindelige motorer på grund af styringssystemet. Hertil kommer, at disse motorer efter alt at dømme har lige så lang levetid som almindelige motorer, oplyser han.

- En frekvensmotor koster cirka 2.000 kroner mere end en almindelige motor. Men med den forholdsvis korte tid, det tager at tjene merinvesteringen hjem igen, er der ikke mange, der betænker sig ret længe, siger han.

Peter Hansen forklarer, at frekvensmotorens reducerede energiforbrug og støjniveau skyldes, at den »klemmer« sinus-kurven. En almindelig motor derimod »klipper sinus-kurven i stykker«. Det giver uændret energiforbrug ved lave omdrejninger samt en ubalance, der forplanter sig til ventilatorvingerne og derfor giver mere støj.

Frekvensmotorerne anvendes i både undertryks- og ligetryksanlæg.

Læs også