Rapsskrå til slagtesvin

En undersøgelse, foretaget af Den rullende afprøvning, viser, at anvendelse af rapsskrå af en dårlig kvalitet i foderet til slagtesvin kan medføre faldende produktionsresultater.

Svinebrugsafdelingen under Landbrugsrådgivningen NordVestfyn har over for Landbrug Fyn henledt opmærksomheden på en undersøgelse, udført af Landsudvalget for Svin, Den rullende afprøvning, vedrørende stigende mængder rapsskrå til slagtesvin.

Stigende mængder af rapsskrå i foder til slagtesvin (28-101 kg) er undersøgt i én besætning. Der indgik seks grupper i afprøvningen, hvor andelen af rapsskrå i foderet udgjorde henholdsvis 0, 5, 10, 15, 20 og 25 procent. Rapsskrå erstattede i stigende grad sojaskrå i foderet.

Det anvendte parti rapsskrå var almindelig handelsvare af tysk oprindelse og således ikke karakteriseret med hensyn til sort. Indholdet af glucosinolater i det anvendte parti rapsskrå var lavt, sandsynligvis på grund af at glucosinolaterne var blevet nedbrudt under en for kraftig varmebehandling af den anvendte rapsskrå. Der blev indsat 72 grise i forsøg pr. gruppe fordelt på 24 gentagelser.

Der var et statistisk sikkert kurvelineært fald i produktionsværdien - beregnet ud fra de opnåede produktionsresultater - med stigende mængder rapsskrå i foderet. Den faldende produktionsværdi skyldtes en faldende daglig tilvækst samt en dårligere foderudnyttelse.

Med de anvendte økonomiske forudsætninger betyder disse forskelle, at foderprisen skal reduceres, når indholdet af rapsskrå i slagtesvinefoderet overstiger fem procent. Det vil sige ved iblanding af henholdsvis 10 eller 25 procent rapsskrå i foder til slagtesvin, bør foderet under de givne forudsætninger være henholdsvis 1,10 kr. pr. 100 kg og 14,00 kr. pr. 100 kg billigere end et tilsvarende foder med sojaskrå som proteinkilde.

Omvendt viser den her omtalte afprøvning, at produktionsresultaterne falder med stigende indhold af rapsskrå af en dårlig kvalitet, det vil sige med et højt indhold af glucosinolater og deres nedbrydningsprodukter.

Er der tvivl om kvaliteten af den anvendte rapsskrå, vurderes Den rullende afprøvning, at foderprisen skal falde, når indholdet i slagtesvinefoder overstiger fem procent.

Læs også