Øget udvaskning af kvælstof i syd

Landsdækkende modelberegninger for kvælstofudvaskningen er for nylig offentliggjort og bemærker, at Sydfyn noteres for stigende udvaskning.

Opgjort på kommuneniveau viser modelberegninger i en rapport fra Danmarks JordbrugsForskning, at udviklingen i kvælstofudvaskningen har været til ugunst for det sydfynske område.

Når der ses på de regionale forskelle, har det østlige Sønderjylland og Sydfyn i 2000/01 haft øget udvaskning i forhold til 1984/85.

Forsker Christian Børgesen, Danmarks JordbrugsForskning, siger til Landbrug Fyn, at det ikke skal betragtes som et isoleret problem. Der er anvendt to modeller, og beregningerne på kommuneniveau afviger systematisk fra hinanden.

- I praksis ved vi, at der over den målte periode i visse områder er stigning i dyretætheden og sandsynligvis ændring i dyreart, og det giver ændret arealanvendelse. Med mere korndyrkning fremfor grovfoder er der risiko for større udvaskning, bemærker Christian Børgesen.

Ved læsning af rapporten fremgår det, at der i modelberegningen er anvendt 4 bedriftstyper, 18 sædskifter, 30 gødningsplaner til hver afgrøde, 4 jordtyper og meteorologiske datasæt fra 6 klimastationer. Det antyder i sig selv hvilke komplikationer, der opstår ved udmålingerne.

Formålet med beregningerne var at konstatere udviklingen, så det kunne fastslås, om de iværksatte foranstaltninger i forbindelse med Vandmiljøplan II havde effekt.

Hovedkonklusionen i rapporten må siges at være tilfredsstillende for alle parter. Rapporten afslutter nemlig med at konstatere, at den totale reduktion af kvælstof fra det dyrkede areal (markbidraget) frem til delvis implementering af Vandmiljøplan II i gødningsåret 2000/01 vurderes til omkring 70.000 t kvælstof.

Læs også