Biogasbranchen: Halveret dyrehold giver stadig nok biogas

Biogasanlæggene er ikke afhængige af husdyrgødning for at nå de 50 petajoule biogas i 2030, som forventes af Energistyrelsen. Ny Greenpeace-rapport bekræfter Biogas Danmarks analyser.

En ny rapport, som EA-Energianalyse har udarbejdet for Greenpeace, viser, at den danske biogasproduktion kan nå 50 petajoule (PJ) i 2030 – også selv om husdyrproduktionen halveres.

- At biogasproduktionen skulle være stærkt afhængig af husdyrgødning er en myte, som Greenpeace-rapporten nu lægger i graven. Rapporten bekræfter nemlig de analyser, som Biogas Danmark har offentliggjort i Biogas Outlook 2022, der viser, at Danmark kan dække hele sit gasbehov med biogas, uanset om der måtte ske en halvering af husdyrproduktionen i Danmark, konstaterer direktør Frank Rosager fra Biogas Danmark.

Den positive effekt af at lagre CO2 fra biogas er desuden ikke medtaget i rapportens analyser. Her kan Danmark hente en betydelig klimagevinst, tilføjer han.

Rapporten peger på, at en halvering af husdyrproduktionen i Danmark vil reducere udslippet af klimagasser i Danmark, men også, at en reduktion af animalsk produktion i Danmark må forventes at medføre øget animalsk produktion i andre lande.

- Derfor er det vigtigt, at vi har fokus på at reducere klimaeffekten af husdyrproduktionen, så vi fortsat kan levere mælk og ost til en voksende global befolkning, der efterspørger disse produkter. Her er biogasanlæggenes afmetanisering af husdyrgødning en oplagt mulighed, som reducerer klimaaftrykket fra landbrugsprodukterne, samtidig med at biogassen erstatter fossil gas fra eksempelvis Rusland, siger Frank Rosager.

Biogas er omkostningseffektiv

Greenpeace-rapporten konkluderer, at med høje priser på gas og CO2 kan biogas være et omkostningseffektivt VE-alternativ til brug i sektorer, der vanskeligt kan elektrificeres. Biogas kan derfor omkostningseffektivt give et stort bidrag til at nå regeringens klimamål for 2025 ved at fremrykke de allerede besluttede udbud.

På den længere bane er det vigtigt, at den nye regering baner vejen for øget produktion af ustøttet biogas, så virksomheder kan komme med i den grønne omstilling og bidrage til, at Danmark når
klimamålene, mener Biogas Danmark.

- Det er vigtigt, at virksomheder kan få refunderet CO2-afgiften, når de får biogas leveret via gasnettet. Det skal sikre, at de virksomheder, der har svært ved at elektrificere, kan købe biogas uden at blive
straffet med CO2-afgift. Det kan eksempelvis være virksomheder inden for energiintensiv industri eller tung transport, siger Frank Rosager.

Fakta om biogas

  • En øget anvendelse af halm i de danske biogasanlæg er allerede i fuld gang. Ifølge biomasseindberetningerne til Energistyrelsen er anvendelsen af halm i biogasanlæggene steget fra 14.000 ton i 2015-2016 til 193.000 ton i 2021-2022

  • Ifølge en undersøgelse, som Syddansk Universitet har udført for Energistyrelsen, er der et samlet biogaspotentiale i Danmark på 94 petajoule baseret på halm, husdyrgødning, madaffald og organiske restprodukter fra industri og landbrug

Læs også