Tænketank: Kun politik stopper biogas i at gøre os grønne

Biogassen spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling, så Danmark bør satse på at udbygge biogassen, så vi indfrier målet om et 100 procent grønt gasnet hurtigst muligt. Det kan ske allerede i 2028, hvis vi griber det rigtigt an, mener Axcelfuture.

I dag udgør den danske biogasproduktion cirka 40 procent af det samlede danske gasforbrug og cirka 5 procent af det samlede danske energiforbrug. Når gasforbruget til boligopvarmning samtidig falder, fordi mange skifter til fjernvarme eller varmepumpe, så kan hele det danske gasforbrug være klimaneutralt og grønt inden 2030.

En udbygning af den danske biogasproduktion vil have stor betydning for den grønne omstilling og vores danske klimamålsætninger. Biogassen kan erstatte fossil naturgas og reducere udledningerne, især i industrien i den tunge transport. Endelig kan den nedbringe udledningerne fra landbruget ved at inddæmme udledningen af metan. Det skriver tænketanken Axcelfuture i en pressemeddelelse, der omhandler en ny rapport.

- Axcelfutures rapport viser desuden, at Danmark har mere end rigeligt med bæredygtige bioressourcer i form af rest- og affaldsprodukter til at dække udbygningen af den danske biogasproduktion og de danske behov på tværs af alle sektorer for biogas. Biogas produceret på affaldsprodukter kan derfor ikke sammenlignes med biobrændstoffer lavet på fødevarer, som i dag er skattebegunstigede, selvom de reelt ikke er bæredygtige, skriver Axcelfuture.

Uenig med Klimarådet

Klimarådet har haft flere meninger om biogas. På den ene side er Klimarådet enig i, at biogas er et 100 procent bæredygtigt brændstof. På den anden side mener Klimarådet, at biogassen risikerer at »fastlåse den animalske produktion« til skade for klimaet, fordi landmanden kan tjene penge på at sælge gylle mv. til biogasanlæggene.

- Det er rigtigt, at landmændene tjener penge på at levere gylle mv. til biogasanlæggene – men de penge, landmændene tjener, kan finansiere anlæg, hvor gyllen fjernes hurtigere fra staldene med en reduceret klimabelastning til følge. Samtidig fortrænges fossil energi både i industrien og transportsektoren, skriver Axcelfuture i en pressemeddelelse.

Der er herudover væsentlige gyllemængder, der i dag ikke udnyttes – ligesom det er muligt at producere biogas på halm, hvis blot man vil acceptere en fremstillingspris, der er lidt højere, påpeger tænketanken.

Rammevilkår

Et 100 procent grønt gasnet kommer imidlertid ikke af sig selv. Den vil blandt andet kræve en fremrykning af de allerede aftalte biogasudbud fra klimaaftalen for energi og industri mv. fra 2020, som er planlagt over de næste seks år, mener Axcelfuture.

- For at øge biogasproduktionen er det også en god idet at hæve det såkaldte CO2-fortrængningskrav for transporten, som Folketingets partier forhåbentligt indgår forlig om i denne uge. Forhåbentligt øges fortrængningskravet samtidigt med, at der sættes et loft for anvendelsen af 1. generations biobrændstoffer. Et øget CO2-fortrængningskrav vil sikre en efterspørgsel efter avancerede biobrændstoffer i form af biogas i den tunge transport, hvilket vil bidrage til grøn omstilling og samtidigt være et drivmiddel, der kan sikre en betydelig rækkevidde for lastbilerne i forhold til andre grønne alternativer, skriver Axcelfuture.

Læs også