Små justeringer til gødskningsreglerne for 2019/2020

Landbrugsstyrelsen opdaterer med tal for foderkorrektion og mere lempelige regler for lager af bioaske i en ændring af gødskningsbekendtgørelsen for 2019/2020.

Ændringsbekendtgørelsen udsteder opdaterede tal for indhold af råprotein og fosfor fra høsten 2019, som du skal anvende, hvis du laver foderkorrektioner (den såkaldte type 2-korrektion) for svin og fjerkræ.

Dermed er det fortsat muligt at anvende de værdier, der rent faktisk indgår i dyrenes foder og dermed beregne mere præcise korrektioner, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Korrektionen giver mulighed for at nedjustere produktionen af kvælstof- og fosforindholdet i husdyrgødningen i gødningsregnskabet, hvis du kan dokumentere en mere effektiv produktion ud fra de faktiske produktionsforhold og særligt gennem en mere effektiv fodring.

Høsten og dermed også høstværdierne var ikke i hus, da gødskningsbekendtgørelsen trådte i kraft 1. august 2019. Derfor udsteder vi nu de opdaterede høstværdier med denne ændringsbekendtgørelse.

Du kan se og anvende de opdaterede høsttal fra 2019 i ændringsbekendtgørelsen som ligger i retsinformation.

Bioaske

Med ændringsbekendtgørelsen indfører vi desuden, at lagerbegrænsningerne for bioaske ikke gælder for virksomheder, hvor dybstrøelse udgør mere end 75 pct. af gødningsproduktionen opgjort i kg kvælstof ab lager.

Yderligere er bestemmelsen blevet delt op, så det er mere tydeligt, hvilke regler og undtagelser der gælder for forskellige typer af bedrifter. I samme forbindelse er det også blevet tydeliggjort, at det drejer sig om kvælstof og fosfor ab lager.

Vi har foretaget ændringen, da det efter høringen blev tydeligt, at der kan være udfordringer for visse virksomheder, der modtager netop denne type gødning kun indeholdende fosfor.

Mindre justeringer

Desuden indsætter vi mere klare bestemmelser for, hvad gødningsregnskabet skal indeholde i forhold til oplysninger om dyrehold i § 12. Disse krav var ved en fejl taget ud af bekendtgørelsen og er således ikke nye.

I § 13 tilføjes anden organisk gødning i forbindelse med afsætning og modtagelse, så det følger reglerne for de andre gødningstyper.

Se ændringerne her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/500.

pj

Læs også