bannerPos

Forskere: Red klimaet – fæld flere træer

Skovrider Esben Møller Madsen (tv), ph.d. Anders Tærø Nielsen, seniorforsker Palle Madsen og skovrider Per Hilbert har sammen skrevet bogen »Klimaskoven – et effektivt redskab til håndtering af CO2-problemet«. Heri argumenterer de for et aktivt skovbrug med større arealer og større hugst.

AF: JACOB LUND-LARSEN

CHEFREDAKTØR
25-09-2019 07:11
Ifølge forsker- og skovgruppe vil den danske CO2-udledning kunne reduceres med 30 procent ved at øge det danske skovareal til en fjerdedel af Danmarks areal. Pris: 15 milliarder kroner.

Større skovhugst i Danmark er svaret på klimaudfordringerne.

Det er det opsigtsvækkende budskab fra en gruppe forskere og erfarne folk fra skovbranchen.

- Et aktivt skovbrug med øget træproduktion er det mest virkningsfulde værktøj, vi i dag har til rådighed for at gøre noget for klimaet. Hidtil har debatten desværre mere været kendetegnet ved følelser og politiske holdninger end ved fakta, konkret viden og forståelse for, hvordan aktiv skovdrift kan løse et alvorligt problem, siger skovrider Esben Møller Madsen.

Skovriderens melding er afstemt med en gruppe forskere og erfarne folk fra skovbranchen, og den falder midt i en ophedet hjemlig debat om, hvorvidt der skal bruges markant mindre flis i de danske kraftværker, og om der skal udlægges mere urørt skov. Parallelt kører også en kampagne for at rejse mere skov.

30 procents CO2-reduktion for 15 milliarder

Og det er der et stærkt behov for. Men skoven skal udnyttes til produktion. Ifølge forsker- og skovgruppen vil den danske CO2-udledning nemlig kunne reduceres med 30 procent ved blot at øge det danske skovareal, så det kommer til at udgøre en fjerdedel af Danmarks areal.

- Et aktivt skovbrug med øget træproduktion er det mest virkningsfulde værktøj, vi i dag har til rådighed for at gøre noget for klimaet

Esben Møller Madsen, skovrider

Vurderingen er, at målet kan nås ved investeringer på 15 milliarder forudsat uændrede EU-tilskud til de tilplantede landbrugsarealer. Den danske pensionssektor har til sammenligning netop bebudet, at den frem mod 2030 vil investere 350 milliarder kroner af danskernes pensionsopsparinger i grøn omstilling, som dog ikke nødvendigvis har noget med øget skovbrug at gøre.

De 350 milliarder kroner svarer ifølge Berlingske til 12 procent af det samlede danske bruttonationalprodukt og mere end halvdelen af det samlede offentlige forbrug i Danmark på et helt år.

Skovene er billige

Men i skovene kan det gøres langt billigere. Øges skovenes areal yderligere til lidt over en tredjedel, kan udledningen af CO2 således reduceres med hele 50 procent, lyder forskernes og skovridernes vurdering.

Deres argumentation tager udgangspunkt i, at ikke alene kan et større skovareal med en større tilvækst suge mere CO2 ud af luften, men især i at træ kan erstatte en lang række materialer som stål, beton, tegl m.m. Materialer, som i dag kræver store mængder fossilt brændsel til deres fremstilling og forarbejdning, hvilket medfører en stor CO2-udledning til atmosfæren.

Ved delvist at udfase de energitunge materialer i byggeriet og andre steder og erstatte dem med træbaserede materialer, vil CO2-udledning blive reduceret. Men det kræver et aktivt skovbrug med større arealer og større hugst end i dag.

Skov er et effektivt klima-værktøj

Forskerne og praktikerne opfordrer i fællesskab til et paradigmeskift i både den offentlige debat og i den danske skovdrift. Det sker i bogen »Klimaskoven – et effektivt redskab til håndtering af CO2-problemet«, som udgives af seniorforsker Palle Madsen og ph.d. Anders Tærø Nielsen samt skovrider Per Hilbert fra branchefællesskabet Skovdyrkerne og førnævnte skovrider Esben Møller Madsen, der har arbejdet med praktisk skovdrift i Danmark og udlandet i mere end 40 år.

Ifølge forfatterne håndteres klimaudfordringer og reduktion af CO2-belastningen bedst gennem udvikling af klimaskove. Det er skove, der drives bæredygtigt, og hvor driften kombinerer en høj tilvækst med en stor variation og kontinuitet i naturen. Herved opnår man såvel en høj CO2-binding og mange levesteder, der sikrer biodiversiteten.

- Udover at erstatte de energitunge materialer, vi i dag anvender, er der også et stort innovationspotentiale i træ. Træ kan i fremtiden være grundmateriale i alt fra modetøj og babybleer til en lang række glas- og plastprodukter, pointerer gruppen.

jll@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 48

Sociale grise vokser hurtigere

Forskning viser, at genetisk selektion for sociale egenskaber øger tilvæksten hos krydsninger. Samtidig viser foreløbige resultater, at grise i grupper med høje sociale avlsværdier har færre ørebid og er roligere.

Arealet under vådfoderkrybben er ikke fast gulvareal

Miljøstyrelsen har i en række helpdisk-svar beskrevet, at arealet under vådkrybben ikke kan medregnes som andel af det faste gulv. Ifølge Seges Svineproduktion har husdyrbrug, som hidtil har medregnet arealet under krybbe som fast gulvareal, mulighed for enten en retlig eller fysisk lovliggørelse.

Fleksibiliteten er det vigtigste

Egentlig er Väderstad Tempo-præcisionssåmaskinen grundlæggende udviklet til i højt tempo at tilså klodens enorme majsarealer. På fynske Hofmansgave anvendes maskinen især fordi den er så fleksibelt og med samme præcision sår både roer, spinat, raps og majs, siger driftsleder Dennis Hansen.

Måske den perfekte såmaskine til maskinstationen og driftsfællesskaber

De kommende Espro-såmaskiner fra Kuhn vil ifølge importøren, MI, få mange nye features, som kun vil gøre maskinen endnu mere velegnet og fleksibel til maskinstationer, driftsfællesskaber og hos landbrug med maskinsamarbejder.

Vårbyghøst i juli

På Østfyn blev høsten af vårbyg indledt i denne uge. Blandt andet på Langløkkegård i Kullerup.

Køberne kommer tilbage i afgrødemarkedet

Der har ikke været den store efterspørgsel efter afgrøder hen over sommermånederne. Det er der til gengæld nu, hvor salgs- og høstpresset så småt ebber ud. Det er blandt andet Kina, der udnytter de forholdsvis lave priser for afgrøder og kollapset i dollarkursen til at booke store tonnager fra især USA.

Styr på efterafgrøderne

Nu, hvor høsten er i fuld gang, gælder det om også at få styr på efterafgrøderne.
Side 1 af 1887 (37730 artikler)Prev1234567188518861887Next