Klumme: Forude venter et år med fokus på renter, afgifter, ESG og likviditet

Af Jens Axel Kruchov, advokat og partner, Storm Advokatfirma

Når du læser denne klumme, er der ikke mange dage tilbage af 2023. Foran os står et nyt år med mange ubekendte faktorer. Det er, som bekendt, svært at spå, især om fremtiden, som Storm P. har udtrykt det.

Alligevel vil jeg gerne komme med mit bud på, hvad landbrugsvirksomhederne bør have særligt fokus på i 2024 og frem.

Renteudviklingen

Både den korte og den lange rente har været udsat for kraftige påvirkninger i 2023. Dette er hovedsageligt begrundet i et ønske om at tage trykket af en stigende inflation, og det ser ud til, at dette er lykkes her ved årsskiftet. Flere økonomiske prognoser viser derfor en forventning om, at renteniveauet vil falde i løbet af 2024.

I tiden før Ruslands invasion af Ukraine havde vi en lang periode med minimale og endog negative rentesatser. Der er ingen forventninger om, at denne tilstand vender tilbage. Renteudgifter vil forventeligt lægge beslag på en betydelig del af landbrugsvirksomhedens likviditet, og det er derfor vores anbefaling, at der også i 2024 holdes en stram likviditetsstyring.

CO2-afgifter

Her ved årsskiftet er den politiske beslutning om indfasning af en CO2-afgift for landbruget udskudt. Det er forholdsvis sikkert, at der indføres en CO2-afgift, men form og indhold kendes ikke endnu. Danmark har formentligt ikke lyst til at være trendsætter i forhold til de øvrige EU-medlemslande, uden at dette er klaret på helt overordnet niveau, men der er sandsynligvis alene tale om en udskydelse af, hvornår det indfases, ikke en løsning, hvor det helt fjernes.

Idet landbrugsejendomme i dag værdiansættes ud fra en afkastevne vil øgede produktionsomkostninger sætte sig i prisudviklingen af landbrugsbedrifter.

ESG-faktorer

Der forventes et kraftigt forøget fokus fra kreditgivere på bedriftens samlede ESG-faktorer, og dette vil blive en naturlig del af den samlede engagementsvurdering fremover. ESG står for »Environmental, Social and Governance« og er et begreb, der dækker over miljø- og klimamæssige forhold, sociale forhold og ledelsesmæssige forhold.

De fleste kreditinstitutter har udviklet hjælpeværktøjer til at foretage en fornuftig afrapportering. På sigt vil ESG-data sandsynligvis kunne påvirke, hvor attraktiv en landbrugsejendom vil være, hvis den skal afhændes.

Likviditetsstyring

Generelt stigende omkostninger til energi, foder og renteudgifter og vigende eller stabile indtægter stiller krav om, at der på bedriften er et finansielt beredskab, og at der er en tilgængelig likviditet.

Bliver ejendomsmarkedet til købers marked?

Hvis forudsigelserne holder stik, vil det – alt andet lige – medføre, at der vil komme en større del landbrugsejendomme til salg. Dette understøttes af, at der igen er kommet gang i den generelle struk-turtilpasning. Som mulig sælger bør man derfor gøre sig klar til et godt salg. Det omfatter både ejendommens fysiske og juridiske forhold.

Som mulig køber bør man undersøge sit nærområde og have en plan for, hvordan en udvidelse af virksomheden kan ske bedst muligt.

Jeg ønsker jer alle en god jul samt et godt og lykkebringende 2024.

Læs mere om ESG

ESG-rapporten kan være en hjælp for landmanden til at tiltrække investeringer. Målet med ESG er at skabe en ansvarlig forretningsmodel, der gavner både virksomheden og samfundet.

Læs mere her

Læs også