Plant for vildt med tilskud

Der er mulighed for at etablere plantninger på landbrugsarealer og samtidig bevare hektarstøtte.

Alle, der ønsker at plante for vildtet i det åbne land, kan søge om tilskud hos Naturstyrelsen. Og der er mulighed for både at etablere plantninger på landbrugsarealer og bevare hektarstøtte.

Tilskuddet til planter er finansieret via jagttegnsmidlerne, og det er et godt eksempel på, at jægerne bidrager til biodiversitet ved at skabe blivende levesteder igennem vildtplantning.

Der kan søges om tilskud til plantning til gavn for birkemus, hasselmus og til en ordinær vildtplantning. Kravet for de første to formål er, at der anvendes 95 procent buske. Den andel kan også anbefales til den ordinære vildtplantning. Det er desuden et krav, at der er tale om en varig plantning.

Der kan kun anvendes arter efter en specifik artsliste, hvilket fremgår af ansøgningsskemaet. Arter er hovedsagelig hjemmehørende. Og det er også dem, der skaber størst værdi for vildtet, fordi de gavner flest arter og dermed øger den biologiske værdi.

Yderligere krav er, at plantningen ikke må plantes i strid med Naturbeskyttelsesloven eller anden lovgivning. Der ydes ikke tilskud til beplantning på sommerhus- og parcelhusgrunde samt fredskovspligtige arealer.

Levende hegn eller remiser

Man kan typisk regne med at få 400-700 planter. Og de kan bruges til levende hegn eller remiser. Der kan også ansøges om planter leveret om efteråret – her er ansøgningsfristen den 30. april 2025.

Man kan også etablere vildtplantninger igennem ordningen småbiotoper herunder den fælles europæiske landbrugspolitik CAP 2023-2027 til formål at beskytte og forbedre levevilkår for biodiversitet.

Småbiotoperne kan etableres ved at lade arealet stå urørt hen til naturlig succession. Det er tilladt at plante i sin småbiotop. Der er ikke krav til plantevalg, men hjemmehørende arter anbefales for at sikre det størst mulige potentiale for biodiversitet.

Etablering af nye levende hegn og remiser kan anmeldes som småbiotoper. Småbiotoper kan jordbehandles og tilsås med en vildtblanding hele året. Vildttiltag som for eksempel insektvolde kan indgå i småbiotoper.

Rådgivning om jordbehandling inden plantning, opbygning af vildtplantninger, plantevalg mv. kan fås ved henvendelse til Danmarks Jægerforbund.

Læs også