bannerPos

Svinepest giver aftalemæssig turbulens forude

Jens Axel Kruchov, advokat og partner, Storm Advokatfirma.
13-10-2020 08:54

Hvis der ikke er en klar, skriftlig aftale, opfordres både sælger, køber og transportør til at lave en skriftlig og klar aftale om omfanget af en leverings- og/eller aftagningspligt samt om vilkårene for eventuelle forsinkelsesperioder og opsigelsesvarsler.

Af Jens Axel Kruchov, advokat og partner, Storm Advokatfirma

I takt med at afrikansk svinepest (ASF) desværre har bidt sig fast i Tyskland, har det fået en række afledte konsekvenser for den danske svineproduktion og omsætning af danske svin.

Det frygtes, at Tyskland i den nærmeste fremtid vil reducere antallet af slagtninger, ligesom tidligere lukrative sydeuropæiske markeder for dansk svineproduktion nu får konkurrence fra den tyske svineproduktion.

Derved vil der ske en ophobning af danske svin, hvilket vil stille nye, store krav til både producenter, transportører og de endelige aftagere. 

Uvante problemer

Som altid vil de juridiske svar eftersøges i det aftalegrundlag, der er mellem parterne. Det varierer typisk fra egentlige standardaftaler til mundtlige aftaler. Der gælder aftalefrihed både for så vidt angår form og indhold, og derfor kan køber, sælger og transportører frit aftale, hvordan samhandlen skal reguleres.

Hvis der ikke er en klar, skriftlig aftale, opfordres både sælger, køber og transportør til at lave en skriftlig og klar aftale om omfanget af en leverings- og/eller aftagningspligt samt om vilkårene for eventuelle forsinkelsesperioder og opsigelsesvarsler.

Hvis en aftale er uklar eller tvetydig, vil den skulle fortolkes juridisk, og det endelige resultat bliver derved både forsinket og vanskeligt at forudse. Det samme gælder, hvis parterne ved aftalens indgåelse ikke har taget stilling, og aftalen derfor ikke regulerer forholdet.

I sidste ende vil tvister skulle afgøres ved domstolene, hvis ikke parterne sammen med deres respektive rådgivere kan finde en løsning. Det er en lang og ofte opslidende proces.

Erstatningskrav

Hvis der konstateres kontraktmæssig misligholdelse, bliver de næste elementer at beregne et tab og modtage en erstatning.

Et erstatningskrav har kun økonomisk værdi, hvis den erstatningspligtige part har midlerne til at betale. Hvis udviklingen af ASF ikke bremses, kan det betyde, at mange kan blive så økonomisk udfordrede, at de må gå konkurs.

Hvis den ene part i en aftale tages under konkursbehandling, vil den erstatningsberettigede part ikke have bedre ret end de øvrige kreditorer i konkursboet, og derfor er man henvist til at stille sig i kø sammen med foderleverandøren, maskinstationen, rådgivere, m.v.

Dividenden udbetales først, når boet når sin afslutning, og dividenden vil i mange tilfælde udgøre et par procenter af det oprindelige krav.  

Er ASF force majeure?

Det juridiske begreb force majeure ønskes undertiden anvendt for at kunne suspendere aftalemæssige forpligtelser.

Force majeure betegner en begivenhed, som er usædvanlig, ekstraordinær og upåregnelig for parterne ved aftalens indgåelse. Det er en begivenhed, som ligger uden for parternes kontrolsfære og som umuliggør opfyldelsen af aftalen.

Hvis der foreligger force majeure, er parten ansvarsfri for sin misligholdelse af aftalen, og modparten kan ikke gøre et erstatningskrav gældende som følge af misligholdelsen. Som eksempler på force majeure kan nævnes myndighedsindgreb med forbud mod import eller eksport, generalstrejker, borgerkrige og naturkatastrofer.

Den omstændighed, at det er blevet dyrere, mere byrdefuldt eller urentabelt at opfylde aftalen, kan ikke i sig selv frigøre en part for sine forpligtelser.

Tjek aftaler

De fleste standardbetingelser indeholder en klausul om force majeure. I dansk ret gælder princippet om force majeure også når kontrakten ikke indeholder noget vilkår herom. Det er altid en konkret vurdering, om et forhold udgør force majeure eller ej.

Det gælder derfor også for ASF, at det skal vurderes i de enkelte og konkrete aftaler, om der kan være tale om force majeure.

Derfor skal opfordringen herfra være, at der er god grund til at få tjekket sine aftaler for den samhandel, der allerede eksisterer, samt inden der indgås nye aftaler.

Nye tilskudsmuligheder til energioptimering på landbrugsbedrifter

I første kvartal af 2021 bliver det igen muligt at søge tilskud til at gennemføre energibesparende tiltag i virksomheder. Tilskuddet kommer fra Energistyrelsens nye erhvervspulje, som afsætter 605 millioner kroner i tilskud til energieffektiviseringer i det kommende år.

Vandets pH betyder overraskende meget for midlernes effekt

- Det er en øjenåbner at se, hvad regulering af sprøjtevandets hårdhed betyder for virkning af midlerne. Det kan for eksempel reducere forbruget af glyphosat, fortæller planteavlskonsulent Bente Andersen.

Vores klimaregnskab understreger behovet for grøn omstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune er begyndt at inddrage landbrug, skovbrug og affald i sit klimaregnskab. Det tegner et knapt så grønt billede af kommunen, der er i dialog med landbruget for at indfri sit mål om at blive 100 procent fossilfri i 2040.

Det er ekspropriation

Der er tale om åbenlys ekspropriation, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug i et høringssvar om regeringens nye lovforslag, der skal legalisere aflivning af alle mink.

Minister sætter ministerium til at undersøge sig selv

Miljøminister Lea Wermelin (S) har bedt sine embedsmænd om at vurdere, hvorvidt der var hjemmel i loven til at tage beslutning om at grave døde mink ned uden miljøgodkendelse. I Miljøstyrelsen har man ellers allerede vurderet, at der er hjemmel i loven til beslutningen.

Vestsjællandsk forbud mod godkendte pesticider

Flere landmænd i Slagelse Kommune må ikke bruge pesticider på deres ejendom, fordi kommunen vil beskytte grundvand, der samtidig bruges til at fortynde spildevand fra olieindustrien.
Side 1 af 1984 (39678 artikler)Prev1234567198219831984Next