Spalteskrabere til kvægstalde tages af teknologilisten

Spalteskrabere til kvægstalde er taget af teknologilisten, da test dokumenterer, at spalteskrabere ikke har effekt på ammoniakfordampningen. Det får betydning for verserende kvægsager.

Miljøstyrelsen meddeler, at spalteskrabere til kvægstalde tages af teknologilisten, fordi de ifølge test ikke har effekt på ammoniakfordampningen.

Det betyder, at kommunernes godkendelse af kvægbrug skal tilpasses i de ansøgninger, hvor spalteskraberne er brugt som ammoniakreducerende teknologi for at nå emissioner svarende til brug af bedst tilgængelige teknik (BAT-krav) og det generelle ammoniakreduktions krav (GAK), indtil en række bekendtgørelsesændringer træder i kraft.

- Det gælder både ansøgninger efter §§ 11 og 12 i de gamle regler og efter lovens nye §§ 16a og 16b, meddeler Miljøstyrelsen.

- I forhold til overholdelse af BAT og GAK kan konsekvenserne overordnet deles op efter, om ansøgninger skal behandles efter den gamle regulering (det vil sige ansøgninger indsendt inden 1/8 2017) eller efter den gældende regulering (ansøgninger indsendt efter 1/8 2017), samt hvilke staldsystemer, der er ansøgt om.

 

Husdyrregulering før 1. august 2017

Alle ansøgninger før 1. august 2017 kan blive godkendt efter de gamle regler, hvis de ændrer staldtype til den såkaldte BAT-stald (Sengestald med fast drænet gulv) eller »Sengestalde med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)« med gylleforsuring som virkemiddel, oplyser Miljøstyrelsen.

- For ansøgninger, hvor kvægbruget ligger tæt på ammoniakfølsom natur, kan det være hensigtsmæssigt at afvente de nye emissionsfaktorer for at fremtidssikre investeringen i udvidelsen, så kvægbruget ikke senere får problemer med at overholde kravene, tilføjer styrelsen.

 

Gældende regulering fra 1. august 2017

I relation til den nye viden, er det kun staldtypen »Sengestalde med spalter (kanal, linespil)«, der ikke vil kunne overholde BAT-kravet for nye stalde med de nuværende emissionsfaktorer fastsat i bekendtgørelsen, da spalteskraberen var nødvendig for at nå BAT-kravet, skriver Miljøstyrelsen.

- I forhold til BAT-kravet for eksisterende stalde kan »Sengestalde med spalter (kanal, linespil)« og »Sengestalde med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)« ikke overholde BAT-kravet uden den hidtidige effekt af spalteskrabere.

- Dog kan sidstnævnte staldsystem med bagskyl eller ringkanal overholde BAT ved anvendelse af gylleforsuring. For at det ikke bliver for dyrt til, at kommunen kan stille det som et BAT-krav, skal anlægget allerede være etableret i tilknytning til stalden.

- Hvis spalteskraberen i en tidligere godkendelse eller tilladelse har indgået som virkemiddel i en eksisterende stald, skal BAT-kravet til stalden reduceres, efter at spalteskraberen er bortfaldet som virkemiddel, skriver styrelsen.

Kommunalbestyrelsen har dog mulighed for at dispensere for BAT-kravet i eksisterende stalde, når ansøger kan dokumentere, at det ikke er teknisk muligt eller økonomisk proportionalt at implementere teknologier til reduktion af ammoniak.

 

Nye stalde

I forhold til nye stalde har kommunalbestyrelsen ikke mulighed for at afvige BAT-kravet.

- Ansøgninger med nye stalde med staldsystemet »Sengestalde med spalter (kanal, linespil)« vil således ikke kunne godkendes, hvis ikke der findes tiltag andre steder på husdyrbruget, skriver styrelsen.

For ansøgninger, hvor kvægbruget ligger tæt på ammoniakfølsom natur, kan det være hensigtsmæssigt at afvente de nye emissionsfaktorer for at fremtidssikre investeringen i udvidelsen, så kvægbruget ikke senere får problemer med at overholde kravene, skriver Miljøstyrelsen.

Læs også