Naturstyrelsen køber og bytter sig til 107 hektar mere sammenhængende natur

Naturstyrelsen har købt og byttet sig til 107 hektar jord i Tøndermarsken, som er et af Danmarks vigtigste områder for engfugle, skriver Naturstyrelsen i en pressemeddelelse. Det betyder, at staten nu ejer et mere sammenhængende på cirka 300 hektar i området.

Her lever og yngler mange af de såkaldt rødlistede fugle, der er i stærk tilbagegang i den danske natur. De seneste år har Naturstyrelsen derfor arbejdet målrettet for at forbedre vilkårene for engfugle som viben og stor kobbersneppe. Blandt andet ved at bytte sig til eller opkøbe nærtliggende jorde, hvor fuglene yngler. 

- Vi har et særligt ansvar for at passe på vores sårbare arter. Det her projekt er et rigtig godt eksempel på, at det kan have en virkelig stærk effekt at slå nærtliggende naturarealer sammen til ét stort og sammenhængende område. De ekstra hektar i Tøndermarsken betyder, at vi kan fortsætte den målrettede indsats for de trængte engfugle, siger miljøminister Magnus Heunicke til Naturstyrelsens presseafdeling.

I Tøndermarsken har kreaturer græsset engområdet og skabt variation og gode oversigtforhold for fuglene, ligesom der er sket en målrettet bekæmpelse af rovdyr som ræv og mårhund, der er til fare for de jordrugende fugle. 

Evalueringer efter de første år med denne form for naturforvaltning viser, at bestanden af ynglefugle og deres ynglesucces er på vej op.

Nogle fuglearter er vendt tilbage som ynglefugle efter års fravær. Det gælder blandt andet den meget sjældne engfugl brushane, ligesom vibe, rødben og stor kobbersneppe har fået mange unger på vingerne. Naturstyrelsen har også set mange ynglende andefugle som atlingand og knarand vende tilbage til området i store tal.

- Det er rigtig godt arbejde, både af Naturstyrelsen og af de landmænd, der ejer jorderne i området, som har været villige til at sælge eller bytte dem for at hjælpe naturen. Det her er godt nyt for både fuglene og alle naturinteresserede, der kan se frem til endnu flere store naturoplevelser i et af Danmarks vigtigste fugleområder, siger Magnus Heunicke.

Den målrettede indsats for engfuglene på statens arealer i Tøndermarsken overvåges og justeres årligt.
 

Læs også