Nu kan der søges tilskud til skovrejsning

Årets ansøgningsrunde til »Privat skovrejsning« er åben frem til den 3. oktober.

Under tilskudsordningen for Privat skovrejsning kan du søge tilskud til at etablere ny skov på landbrugsjord, som du ejer.

Dette års ansøgningsrunde er åben frem til tirsdag den 3. oktober. I år er der afsat 135 millioner kroner til ordningen fordelt på private og kommunale ansøgere, oplyser Landbrugsstyrelsen.

Der er sket en række ændringer i ordningen, som styrelsen anbefaler, at du sætter dig godt ind i, blandt andet:

Som følge af den sene godkendelse af de danske vandområdeplaner for implementering af vandrammedirektivet bliver ansøgninger i ansøgningsrunden i 2023 ikke prioriteret i forhold til deloplande med kvælstofindsatsbehov for skovrejsning.

Nåletræer kan ikke længere indgå i skovbryn, mens tilskudssatsen til nåletræsskov er øget.

Der er ikke længere afstandskrav til bygninger og haver.

Formål

Du kan søge grundbetaling i den femårige opretholdelsesperiode, efter du har fået udbetalt dit tilskud til skovrejsning. Hvis Miljøstyrelsen vurderer, at dit skovrejsningsprojekt er med til at gennemføre vandplanerne, kan du søge om grundbetaling ud over den femårige opretholdelsesperiode. Du kan orientere dig i vandplanerne for, om dit skovrejsningsprojekt ligger inden for et område, der har et kvælstofindsatsbehov for skovrejsning.

Ordningen er 100 procent finansieret af EU. Den har til formål at etablere nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof til søer, fjorde og/eller indre farvande på privatejede landbrugsarealer. Sekundært skal privat skovrejsning etablere nye skove, som beskytter drikkevandsressourcer eller binder kulstof.

Læs også