Skovdyrkere med professionel sparring

Der er mange måder at optimere jagtmulighederne på sin ejendom, påpeger skovfoged fra Skovdyrkerne Øerne.

Jagt er populært i Danmark. En analyse foretaget af YouGov for Danmarks Jægerforbund i 2023 viser, at 90 procent af den danske befolkning accepterer jagt i en eller anden udstrækning, mens fem procent svarer det modsatte. De sidste fem procent har ingen holdning til emnet.

Kvindelige jagttegnsløsere udgør i dag syv procent af det samlede antal jagttegnsløsere i Danmark, og denne gruppe har været stigende i flere år.

Samtidig er interessen for at skabe de optimale jagtforhold på ens egne besiddelser også stigende, hvilket Kim Have, skovfoged, herregårdsjæger og vildtforvalter for Skovdyrkerne Øerne, kan bekræfte.

Forventningsafstemning

Kim Have har følgende råd, hvis man gerne vil have mere vildt og flere jagtmuligheder eller udvikle den natur, man allerede har.

- Det er først og fremmest en god idé at komme i dialog med Skovdyrkerne Øerne. Et indledende telefonmøde koster ikke noget, og her kan vi så forventningsafstemme, inden vi tager næste skridt. Der er mange spændende tiltag, vi kan arbejde med, og mange gange handler det om at arbejde videre med det, man allerede har.

Omgivelserne spiller en central rolle, og den natur der omgiver ejendommen, tryller ikke nødvendigvis selv agerhøns, harer eller råvildt frem. Det handler om at gøre området endnu mere attraktivt for vildtet.

Variation i landskabet

Et af flere tiltag er vildtagre, som ifølge Kim Have fungerer med stor succes. Vildtagre skaber variation i landskabet og kan variere i størrelse og form.

- Vildtagre er et areal tilsået med vildtafgrøder. Det kan etableres på dele af arealet i et skovområde eller i det åbne land og kan fokusere på insekter, fugle- eller hjortevildtet. Kombineret med etableringen af remiser og søer når man langt, fortæller Kim Have.

Der er også mulighed for at få lavet biotopplaner, hvilket sker i forbindelse med udsætning af agerhøns og fasaner.

- Vil man gerne have fasaner på ejendommen, kommer biotopplaner ind i billedet. Mange gange er det ikke nødvendigt for mindre lodsejere, der blot vil gå på jagt et par gange om året, men det er et lovkrav, når vi taler om udsætning af fasaner, forklarer Kim Have.

Flerårig biotopplan

- Biotopplaner kan, tilføjer han, gælde for et eller tre år ad gangen og giver tilladelse til, at der på ejendommen kan udsættes op til syv fugle pr. hektar – dog maksimalt fire agerhøns pr. hektar.

- Man kan lave en overbygning på en et- eller tre-årig biotopplan, der gælder fem år, hvor man så kan udsætte otte til tolv fugle pr. hektar. Det kræver dog, at man i forvejen har haft en biotopplan i to år.

Uanset om man vil styrke jagten på ejendommen med vildtagre eller en biotopplan, understreger skovfogeden, at dialog er det første skridt.

- Som nævnt er der mange muligheder at arbejde med, men det hele kan koges ned til den indledende samtale, som er ganske uforpligtende, lyder det slutteligt fra Kim Have.

Biotopplan

Biotopplan er en plan, der har til formål at etablere nye og/eller forbedre eksisterende biotoper for at øge omfanget og forbedre kvaliteten af vildtlevende fugle og pattedyrs levesteder, herunder livsvilkårene for den naturlige flora og fauna.

Kilde: Miljøstyrelsen

Læs også