Mistanke om sundhedsskadelige pesticidrester i to procent af stikprøver

DTU Fødevareinstituttet har udarbejdet en rapport på baggrund af deres stikprøveanalyse af en lang række fødevarer i tredje kvartal 2019. Den viser en mistanke om sundhedsskadelige værdier i godt to procent af analyserne. Primært i det importerede frugt og grønt fra udlandet. Særligt ét land skiller sig ud.

Hvert kvartal rapporterer DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen resultater fra den danske pesticidkontrol.

Rapporten for tredje kvartal 2019 omfatter resultater for 542 konventionelle eller økologiske stikprøver og mistankeprøver af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede produkter og animalske produkter, som er analyseret for pesticidrester.

I den forbindelse har DTU Fødevareinstituttet vurderet, at 12 prøver kan udgøre en sundhedsmæssig risiko.

Det drejer sig om fund af prothiofos i importeret kailankål, tricyclazol i importeret ris og chili, og hexachlorbenzen i danske gulerødder.

Skadelighed ikke afklaret

I otte importerede prøver af appelsin, banan, mandarin, asiatisk centella, koriander, chili og mango er chlorpyrifos fundet i mængder, der både ligger under den gældende grænseværdi (seks prøver), og som overskrider den (to prøver).

DTU Fødevareinstituttet oplyser, at det ikke er afklaret, om chlorpyrifos har en skadelig virkning på generne. En sundhedsmæssig risiko ved fund af stoffet kan derfor ikke udelukkes – uanset om grænseværdien er overholdt eller ej.

DTU Fødevareinstituttet vurderer derfor, at man ikke kan udelukke en sundhedsmæssig risiko i alle prøver med indhold af chlorpyrifos.

Hvis pesticidindholdet i en fødevare overskrider grænseværdien, må den ikke længere sælges.

Vurderes det ydermere, at indholdet kan udgøre en sundhedsmæssig risiko, bliver fødevaren også tilbagekaldt fra markedet, og der bliver sendt en advarsel via EU’s advarselssystem for foder og fødevarer, RASFF.

Stikprøvekontrollen fra DTU Fødevareinstituttet har fundet flest overskridelser af grænseværdier i grøntsager produceret i Thailand i 3. kvartal 2019.

I de samlet set 45 prøver, hvor der blev fundet overskridelser, stammede de 36 fra Thailand.

aldo

 

Godkendelser af pesticider bliver ikke forlænget i EU

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, offentliggjorde i august 2019 et resumé af den sundhedsmæssige vurdering for chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl i forbindelse med fornyet godkendelse af stofferne. Det fremgår heraf, at toksikologiske referenceværdier ikke kan sættes for stofferne, da det ikke er muligt at afklare, om der er en skadelig virkning på generne.

For stoffer med genotoksiske effekter er det antagelsen, at der ikke er en nedre tærskel for sådanne effekter. Som konsekvens heraf har DTU Fødevareinstituttet siden august 2019 vurderet, at en sundhedsmæssig risiko ikke kan udelukkes for alle indhold af stofferne.

Den 6. december 2019 blev det vedtaget i EU, at godkendelserne for begge stoffer ikke vil blive fornyet. Ikke-godkendelsen trådte endeligt i kraft den 10. januar 2020 og betyder, at medlemsstaterne skal trække alle autorisationer for de to stoffer tilbage i løbet af en måned.

Læs også