Nye krav i halmkontrakter: Markjorden må ikke forringes, når halmen fjernes

På EU-plan er der stigende fokus på sikring af en fremtidig god dyrkningsjord. Det betyder nu et dokumentationskrav i halmkontrakter om, at kulstofindholdet i jorden på langt sigte ikke må forringes ved bortførsel af halm.

Landmænd, der leverer halm, skal fremover dokumentere, at jorden ikke forringes, når halmen afsættes.

Det oplyser Seges Innovation i forbindelse med implementering af nye EU-lovkrav om bæredygtighed i markbruget.

- Indenfor vedvarende energi skal der implementeres bæredygtighedskriterier med nye dokumentationskrav allerede i år, som skal sikre jordens kvalitet, når man er halmleverandør.

Idet Danmark er ene om at have en betydelig anvendelse af halm til opvarmning, er der ikke andre europæiske lande at omsætte EU lovgivningen til praksis med.

Reglerne er for energiselskaberne. Og det er kun, når de skriver det ind i kontrakterne, at det også gælder en halmleverandørene.

Nye krav i halmkontrakter

På EU-plan er der stigende fokus på sikring af en fremtidig god dyrkningsjord.

For nuværende er det på et meget overordnet niveau, hvor implementeringsform er op til de enkelte medlemslande at definere.

- Den sunde jord er ikke defineret på EU-niveau, men det er derimod tiltag til at modvirke forringelse af jorden, påpeger Seges Innovation.

Jordens kvalitet

De generelle love og bekendtgørelser om gødning, sædskifte, efterafgrøder og jordbearbejdning skal overordnet set sikre opretholdelsen af danske jordes dyrkningskvalitet.

- Ved at skrive under på, at der er indberettet lovpligtigt gødningsregnskab og indsendt Fællesansøgning, samt at forbuddet mod markafbrænding er opfyldt, er man således godt på vej til opfyldelse af kravet, påpeger Seges Innovation.

Der er betydelig forskel på jordens kvalitet mellem marker, men dokumentationskravet opfyldes på ejendomsniveau.

- Der er konkret fokus på jordens kulstofindhold, som betydende parameter for opretholdelse af jordens frugtbarhed. Det giver et krav om at kulstofindholdet i jorden på langt sigte ikke må reduceres ved bortførsel af halm.

- Dette er et vanskeligt krav at dokumentere, da vi ikke har målte indhold af kulstof i jorden på bedriftsniveau, og da det ikke er muligt at måle en statistisk sikker ændring over en kort tidsperiode, påpeger Seges Innovation.

Kulstofindhold

Som halmleverandør til halmvarmeværker bortfører man kulstof fra ejendommen, som ikke returneres som husdyrgødning eller strøelse.

- Men dyrkning af efterafgrøder og græs samt udbringning af organisk gødning tilfører kulstof og modvirker dermed en nettofjernelse. Leverer man derimod halm til et biogasanlæg og får afgasset biomasse tilbage, vedligeholdes kulstofniveauet, påpeger Seges Innovation.

Kulstofindholdet i jorden varierer meget afhængigt af jordbundsdannelse, dyrkningshistorie og ejendomstype, og der mangler tal for, hvornår der opbygges, vedligeholdes og tabes kulstof ved en given produktion på ejendomsniveau.

Denne beregningsfunktion er under udvikling til MarkOnline, men bliver formodentligt først implementeret i 2022 eller primo 2023.

En mere simpel tilgang for 2021 og 2022 er derfor at foretage en balanceberegning, hvor man sandsynliggør, at der på bedriftsniveau ikke reduceres i jordens kulstofindhold ved en given afsætning af halm.

Hvem er omfattet?

De nye regler gælder for halmleverandører til:

● Værker over 20 MW indfyret biomasse

● Biogasanlæg der leverer el og køling til kollektiv forsyning med en indfyret termisk effekt på 2 MW eller mere

● Biogasanlæg med opgraderingsanlæg med en effekt på mere end 200 m3 pr. time.

Læs også