Fast husdyrgødning må udbringes på lerjord frem til 30. november 2019

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt dispensation fra lukkeperioden i husdyrgødningsbekendtgørelsen for udbringning af fast husdyrgødning og fast affald på lerjord med jordklassificering JB 5-11 i perioden 22. november til 30. november 2019.

Miljø- og Fødevareministeriet modtog den 12. november en anmodning fra Landbrug & Fødevarer om dispensation fra den såkaldte lukkeperiode for udbringning af fast husdyrgødning og fast affald. Dispensationsanmodningen er begrundet med den våde sommer og sensommer, der giver vanskelige vilkår for efterårsarbejdet i markerne.

Reglerne om lukkeperiode for udbringning af fast husdyrgødning og fast affald fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 28, stk. 11 og fastslår, at der i perioden fra 15. november til 1. februar ikke må udbringes blandt andet fast husdyrgødning og fast affald.

Meddelelse af dispensation

Miljø- og Fødevareministeriet har vurderet, at udbringning af fast husdyrgødning og fast affald på lerjord frem til den 30. november 2019 kan ske uden at få væsentlig indvirkning på miljøet og har på den baggrund meddelt dispensation fra lukkeperioden. Dispensationen omfatter alene udbringning af fast husdyrgødning og fast affald i lerjordsområder med jordklassificering JB 5-11 i perioden 22. november til 30. november 2019. På sandjord vurderes det mest hensigtsmæssigt, at udbringning af fast husdyrgødning og fast affald udsættes til efter den 1. februar. Derfor er der ikke meddelt dispensation for sandjord.

En udnyttelse af dispensationen på lerjord forudsætter, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 29, at den faste organiske gødning kan udbringes forsvarligt og nedbringes efter reglerne. En udskydelse af fristen for udbringning må derfor ikke føre til udbringning af gødning på frossen, vandmættet eller snedækket jord eller på jord, hvor der i øvrigt er risiko for tab på grund af overfladeafstrømning, og gødningen må kun udbringes i situationer, hvor den kan nedbringes inden for fire timer.

hl

Læs også