Ny strategi skal beskytte bier bedre

Bestøverne er i massiv tilbagegang i Europa, og nu varsler miljøminister Lea Wermelin (S) en ny national strategi for bedre beskyttelse af insekterne i Danmark. Miljøministeren griber også ind over for sprøjtemidlet Neonikotinoider.

Insekter, herunder bier og andre bestøvere, er under et massivt pres i hele Europa. I Tyskland alene er biomassen af flyvende insekter i naturområder faldet med hele 75 procent på 27 år.

- Vi står i en biodiversitetskrise, og det kan få helt uoverskuelige konsekvenser, hvis nedgangen af insekter fortsætter. Bier og andre bestøvere er helt afgørende for bestøvning af vilde planter, for vores landbrugsproduktion og som fødegrundlag for blandt andet fugle. Vi skal have en bestøverstrategi, så vi får en samlet plan for beskyttelsen af Danmarks bier og andre bestøvere, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Hun griber nu også ind overfor det udskældte sprøjtemiddel neonikotinoider. Stoffet er kendt for at svække biers orienteringssans, så de ikke kan finde hjem til boet.

Skal udfases

- Vi skal passe bedre på vores bier. Derfor er det regeringens klare ambition, at neonikotinoiderne skal udfases i Danmark. Jeg har besluttet at forbyde stoffet både til golfbaner og potteplanter i gartnerier, og så får roebranchen nu et år til at afprøve alternativer, under skærpede vilkår, siger Lea Wermelin.

Der opstilles krav om, at der ikke dyrkes bi-attraktive afgrøder i 2 år efter roerne fremfor som hidtil 1 år efter udsåning af bejdsede roefrø, og der skal endvidere som minimum være 1 meter afstand til tilstødende marker, læhegn mv. 

Dispensationen gives kun til specifikke virksomheder med bejdseanlæg, og pågældende virksomheder skal dokumentere, hvordan de bortskaffer spildevand og sikrer, at der ikke sker udledning til miljøet

Neonikotinoider er forbudt til udendørs brug i Danmark og resten af EU, men med en række dispensationsmuligheder i den europæiske regulering. 

Vi skal finde en ny vej

Når regeringen giver et år til at indstille sig på de nye forhold, så skyldes det hensynet til de cirka 450 arbejdspladser i den danske sukkerproduktion. 

- Vi skal selvfølgelig ikke lukke hundredevis af arbejdspladser på Lolland og Falster, men i stedet finde en vej, hvor vi både passer på vores bier og på danske arbejdspladser. Derfor er det fornuftigt nu at sætte skub i brugen af alternativer i roebranchen, så brugen af neonikotinoider udendørs helt kan stoppes herhjemme og forhåbentlig også i andre dele af verden, siger Lea Wermelin.

Institut for Agro-økologi på Aarhus Universitet mener, at der inden for et år kan findes mindre skadelige alternativer til bejdsning af de frø som bruges til produktionen af sukkeroer.
Forberedelsen af en national bestøverstrategi vil ske i tæt samarbejde med relevante interessenter og vil indgå som en del af regeringens kommende natur- og biodiversitetspakke.

De væsentligste udfordringer for bier, biavl og andre bestøvere er ifølge FN’s naturpanel IPBES ændringer i arealanvendelse, intensiv landbrugsproduktion, anvendelse af pesticider, miljøforurening, invasive arter, sygdomme og klimaforandringer.

Hilses velkommen

Danmarks Biavlerforening hilser den nye bestøverstrategi velkommen. Sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer sendte foreningen i efteråret en fælles opfordring til miljøminister Lea Wermelin. Opfordringen lød kort og godt: Etablér en dansk bestøverstrategi. 

- Det er glædeligt, at miljøministeren har taget opfordringen til sig. Der er virkelig brug for, at organisationer og offentlige myndigheder arbejder sammen for at sikre bestøverne og dermed også bestøvningen, siger Arne T. Henriksen, formand for Danmarks Biavlerforening.

Omkring 80 procent af dyrkede og vilde planter i Danmark, er ifølge Danmarks Biavlerforening mere eller mindre afhængige af insekters bestøvning. Mangelfuld bestøvning fører til reduceret udbytte for visse landbrugsafgrøder, samt mindre frø- og frugtsætning i naturen, hvilket giver mindre føde til den vilde fauna. 

Kritisk

I Danmark er tre humlebiarter uddøde, og ni arter er kritisk truede. Biavlerne oplever i nogle år, at op mod hver femte bifamilie dør i løbet af vinteren. Situationen for de enlige bier er endnu ukendt, da der mangler en rødlistevurdering.

De væsentligste udfordringer for bestøverne er manglen på levesteder og føde, hvilket et mere varieret landskab kan give. 

mip

Læs også