Sprøjtemidler: Er du opmærksom på nye afstandskrav til beboelse, veje og lignende?

Flere og flere plantebeskyttelsesmidler får ved fornyet eller udvidet godkendelse krav om, at der ved sprøjtning holdes afstand til veje, boliger, institutioner og offentlige arealer i form af en zone i marken, der ikke behandles.

Måske tænker ikke alle på at læse etiketten, når man bruger et velkendt sprøjtemiddel.

Men der kan være dukket en ny begrænsning op siden sidst – for eksempel et nyt afstandskrav til områder udenfor marken, påpeger man fra Seges Innovation.

Et eksempel på et pesticid, som for nylig har fået ændret krav om afstand til veje, beboelse med mere, er svampemidlet Propulse SE 250.

Ordlyden på den nyeste etikette er: »Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 procent afdriftsreduktion anvendes ved udbringning«.

I ovenstående eksempel må de yderste fem meter mod veje, boliger med mere altså ikke sprøjtes, og der skal anvendes 50 procents afdriftsreducerende sprøjteteknik i de yderste 20 meter langs disse områder.

Altid læs etikette

Meningen med kravet er at øge beskyttelsen af beboere og forbipasserende langs landbrugsarealer i forhold til eksponering af pesticider som følge af afdrift eller på anden vis.

Nogle plantebeskyttelsesmidler har yderligere en restriktion om, at der skal anvendes en bestemt afdriftsreducerende sprøjteteknik langs vandmiljø og §-3 natur. Det vil være gældende i de yderste 20 meter af marken op mod det areal, som er genstand for beskyttelsen.

Det er derfor vigtigt, at man altid nærlæser etiketterne inden start på sprøjteopgaver.

Angivelse i sprøjtejournalen

Miljøstyrelsen har præciseret, at når man behandler en mark med et eller flere plantebeskyttelsesmidler, der er omfattet af afstandskrav til vandmiljø, §3-natur eller veje, beboelse mv., så skal det behandlede areal, som anføres i sprøjtejournalen, reduceres i forhold til markens areal.

Det betyder, at det behandlede areal skal nedjusteres i sprøjtejournalen, hvis der er afstandskrav til offentlig vej, beboelse eller lignende.

Hvis ikke man gør det, kan det ved kontrol blive betragtet som en overskridelse af den maksimale dosering i marken også selv om der er anvendt en reduceret dosis i marken, hvilket kan sanktioneres med bøde og træk i EU-støtten (konditionalitet).

Ved udsprøjtning af en blanding af flere pesticider, vil det altid være produktet med det største afstandskrav, som bestemmer, hvad afstandskravet er.

Læs også