Balaya gør det godt

Langt de fleste steder har den delte aksbehandling i vinterhvede holdt de to øverste blade helt fri for svampe – trods det usædvanligt høje smittetryk af septoria. Mest septoria ses i øjeblikket i sorterne LG Skyscraper, KWS Lili og Chevignon.

Sprøjtemist med gulrust ved første sprøjtning i Benchmark fotograferet 13. juni i år af Kirsten Friis Vestergaard, Velas. Spætninger i bladene ses i flere sorter. Her i KWS Extase fotograferet 14. juni i år af Irene Skovby Rasmussen, VKST. Det antages, at kraftig solindstråling er årsag til spætningerne. Symptomet tillægges mindre betydning. Plettypen af bygbladplet i vårbygsorten Ellinor fotograferet 14. juni i år af Irene Skovby Rasmussen, VKST. På billedet til venstre ses begyndende udvikling af nettypen af bygbladplet, som oftest er den mest udbredte type af bygbladplet. Et mindre godt såbed til vårbyg har sjældent haft så store konsekvenser som i år. Foto: Ghita Cordsen Nielsen Nærbillede af grøn cikade på gul limplade fotograferet 9. juni i år taget af Ghita Cordsen Nielsen. - En perfekt ren vinterhvede af sorten Informer, der ellers har stået med overraskende mange svampeangreb, siger Hans Jørgen Bak, AgriAdvice.

Her i uge 24 har planteavlskonsulenterne igen indberettet deres observationer for skadegørere i markerne til registreringsnettet på Seges. Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen giver her et kort overblik over ugens observationer landet over.

Vinterhvede

Den store smitte med septoria som følge af nedbøren i maj blev mange steder især synlig omkring 5.-7. juni.

Endnu flere angreb er blevet synlige her i uge 24.

Mest septoria er fundet i KWS Lili, Chevignon og LG Skyscraper. Det gælder også i de hidtidige bedømmelser ved Tystofe, som der er linket til øverst. Flere af de øvrige sorter har angreb på samme niveau. Informer ligger i den lave ende, men i en del marker med Informer ses også kraftige angreb.

Den første delte aksbehandling blev udført med 0,6-0,8 l Balaya. På grund af det høje smittetryk af septoria i mange hvedemarker er den sidste delte aksbehandling anbefalet i alle marker i år.

Omkring 0,4 l Propulse blandet med 0,2 l Folicur Xpert eller blandet med 0,25 l Orius Max er anbefalet ved den sidste delte aksbehandling. I marker uden væsentlige angreb på tredje øverste blad kan dosis reduceres lidt.

Dosis øges lidt i marker med usædvanlig kraftige angreb. I marker med meget septoria er det anbefalet at holde maksimalt 14 dage mellem de to behandlinger.

Sprøjtefristen for Propulse er vækststadie 61, som er begyndende blomstring og vækststadie 69 (afblomstret) for Folicur Xpert og Orius Max.

Viverda og Bell kan også anvendes ved sidste behandling. Disse og andre midler med epoxiconazol skal opbruges i år og må ikke anvendes og opbevares pr. 30. oktober i år.

Vær i år ved det høje smittetryk ekstra opmærksom på triazolreglerne. 1,0 l af de følgende midler bidrager med følgende til triazolreglerne:

Orius Max: 80 procent

Folicur Xpert: 64 procent

Prosaro: 50 procent

Proline Xpert: 32 procent

Balaya: 67 procent

Bell: 54 procent

Viverda: 40 procent

Gulrustangrebene har også bredt sig i den forløbne uge.

Der er i registreringsnettet denne uge fundet mest gulrust i Sheriff, hvor der er fundet gulrust på 30 procent af lokaliteterne, nemlig ved Soderup, Åkirkeby, Karise, Sejet og Nr. Åby og Sønderborg samt ved Hobro.

I Heerup er fundet gulrust ved Soderup, Karise og Åkirkeby og Sejet.

I Informer er fundet gulrust ved Soderup og Nr. Åby og ved Hobro. Det er meddelt, at gulrustfundet ved Sønderborg i Informer i sidste uge alligevel ikke var i Informer, da der var taget fejl af parcellerne.

I KWS Lili er fundet gulrust ved Soderup og Sejet og Karise.

I LG Skyscraper er fundet 10 procent angrebne planter i Åkirkeby, ved Soderup og Sejet. I Momentum, ved Gørløse og Sejet samt ved Karise.

I Graham er fundet 50 procent angrebne planter i Åkirkeby.

I april-juni er meldt om gulrust i følgende tilfælde fra praksis nemlig i Heerup ved Juelsminde og Vejle, i Drachmann på Ærø og ved Vejle, i Benchmark på Nordfyn, Odder, Bornholm og Karise samt i Sheriff ved Horbelev på Falster, ved Odense og ved Vojens.

Der er ikke fundet brunrust. Angreb breder sig især ved høje temperaturer og mest ses oftest i de sydlige egne.

Der er også meldt om angreb af hvedebladplet i nogle marker.

Ved forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning anbefales bekæmpelse i modtagelige sorter ved over 50 procent angrebne planter. Til bekæmpelse omkring vækststdie 39 er anbefalet 0,4-0,5 l Propulse + 0,2 l Orius Max/0,15 l Folicur Xpert tilsat 0,25 l Balaya. Til sidste behandling er anbefalet 0,4-0,5 l Propulse + 0,2 l Orius Max/0,15 l Folicur Xpert.

Flyvning af hvedgalmyg følges lige nu via feromonfælder i 60 vinterhvedemarker i planteavlskonsulenternes registreringsnet.

Ved over 30 hvedegalmyg pr. fælde pr. dag er der også en risiko, men det er usikkert, om bekæmpelse er rentabel.

De højeste fangster lige nu ligger kun på 26-32 hvedegalmyg pr. fælde pr. dag. Den lave tærskel på 30 hvedegalmyg pr. fælde pr. dag er kun overskredet på en enkelt lokalitet. En del marker er ikke længere modtagelige for angreb.

Følgende af de dyrkede sorter er resistente mod den orangegule hvedegalmyg, og bekæmpelse er derfor ikke aktuel: Heerup, Kalmar, KWS Firefly, KWS Scimitar, LG Skyscraper, Pondus, RGT Saki og Sheriff.

Der er flyvning på de fleste lokaliteter, men på et lavt niveau. Den vejledende bekæmpelsestærskel i modtagelige sorter er 120 hvedegalmyg pr. fælde pr. dag, såfremt hveden samtidig er i vækststadium 43-61, som er fra opsvulmning af fanebladets bladskede til begyndende blomstring.

Husk også at følge udviklingen i vårhvede, hvor der oftere end i vinterhvede er et sammenfald mellem væsentlig flyvning af hvedegalmyg og et modtageligt udviklingstrin.

Der er kun fundet bladlus på omkring fem procent af lokaliteterne og kun med op til to procent angrebne strå.

Det gennemsnitlige vækststadie i vinterhvede er nu 62, som er begyndende blomstring.

Rug

Angrebene af brunrust har bredt sig en lille smule, men ligger stadig på et lavt niveau. Der er fundet brunrust i 10 procent af observationerne.

Bekæmpelse af brunrust i rug anbefales ved over 10 procent angrebne planter frem til vækststadie 69, som er afsluttet blomstring. Rugen er nu afblomstret, og bekæmpelse er ikke længere aktuel.

Vårbyg

Skoldplet er stadig mest udbredt og har bredt sig lidt i den forløbne uge. Der er ingen tydelige sortsforskelle.

Vær især opmærksom på angreb af både skoldplet og bygbladplet ved forfrugt byg og samtidig reduceret jordbearbejdning.

Bygbladplet er næstmest udbredt. Størst behov for bekæmpelse er i RGT Planet, hvor der er udløst bekæmpelse i 30 procent af de ubehandlede marker. Der er også udløst bekæmpelse i mindre omfang i andre sorter.

Bygbladplet bekæmpes i modtagelige sorter frem til blomstring i vækststadie 65 ved over 25 procent angrebne planter.

Enkeltstående planter, som er kraftigt angrebne af bygbladplet, skyldes smitte via udsæden. Trods bejdsning vil der være udsædsbåren smitte, som ikke bekæmpes.

Bygrust er mindre udbredt, og der er hidtil kun udløst bekæmpelse i en procent af de ubehandlede marker. Bygrust bekæmpes i modtagelige sorter frem til blomstring i vækststadie 65 ved over 10 procent angrebne planter.

Til bekæmpelse omkring skridning kan anvendes 0,25-0,35 l Propulse blandet med 0,1-0,2 l Folicur Xpert eller blandet med 0,15-0,25 l Orius Max eller blandet med 0,15-0,25 l Comet Pro. Ved meget skoldplet bruges de højeste doser.

Der er kun fundet bladlus i 15 procent af markerne og kun med op til fem procent angrebne strå. Der er fundet kornbladbillelarver i 25-30 procent af observationerne og med op til 10 procent angrebne strå. Larverne bekæmpes indtil omkring begyndende skridning ved 0,5-1 larve pr. aksbærende strå.

Bygmarkernes udvikling varierer fra vækststadium 37 med fanebladet synligt til 55 under skridning. Det gennemsnitlige vækststadie er 47, hvor første stak snart er synligt.

Havre

Der er ikke fundet angreb af meldug.

Der er fundet havrebladplet i nogle marker. Angreb kan forveksles med havrepletbakteriose, som der også er meldt om angreb af i nogle havremarker.

Der er kun fundet bladlus i 20 procent af markerne og kun med op til fem procent angrebne strå. Der er fundet kornbladbillelarver i 50-60 procent af observationerne og med op til fem procent angrebne strå. Larverne bekæmpes indtil omkring begyndende skridning ved 0,5-1 larve pr. aksbærende strå.

Det gennemsnitlige vækststadie i havre er 41, hvor fanebladets bladskede begynder at strække sig.

Kartofler

Der var i uge 22 en massiv og kraftig indflyvning af cikader.

Indflyvningen er nu aftaget, men der fanges fortsat op til 331-415 cikader pr. limplade. De først fremspirede marker anbefales behandlet mod cikader fire uger efter indflyvning, som var i uge 20.

Det vil sige, at behandling med 0,15 kg Mospilan er aktuel nu i indeværende uge 24 (14.-20. juni). Bekæmpelse er rettet mod de voksne cikader og nymfer.

Behandling i marker, som kun lige er fremspiret, anbefales udført i uge 25.

Læs også