Åbent brev: Kære politikere, normaliser venligst grænsen inden majshøsten

Det er tvingende nødvendigt med en normalisering af tilstandene ved de lukkede grænseovergange mellem Danmark og Tyskland, mener Landboforeningen LHN.

På vegne af Landboforeningen LHN’s landmænd samt de øvrige landmænd i det dansk/tyske grænseland har LHN’s formand og LHN’s direktør i et åbent brev anmodet fødevareminister Mogens Jensen, transportminister Benny Engelbrecht samt justitsminister Nick Hækkerup om en normalisering af tilstanden ved først og fremmest de p.t. lukkede grænseovergange.

Vel at mærke inden majshøsten går i gang forventeligt ultimo denne måned.

LHN oplyser, at foreningen har haft et positivt samarbejde mellem kommuner og politimyndigheder på begge sider af grænsen, efter landboforeningen i foråret rettede henvendelse for at få flest mulige af de små grænseovergange åbnet for landbrugstrafik. 

- Hvis der ikke findes en løsning, må vi forudse en meget stor yderligere gene for alle parter, hvilket ville være alt andet end den normalisering, som regeringen lovede grænselandet allerede den 29. maj, siger LHN’s formand Jørgen Popp Petersen.

- Siden grænselukningen den 14. marts har et begrænset antal landmænd og medarbejdere haft adgang til en kode for at kunne passere nogle af de små grænseovergange. Det har generelt fungeret godt. Udfordringen med løsningen har dog været tidsforbruget med baggrund i nødvendig omvejskørsel, og det er sket, at politiet uden henvendelse har ændret på koden. På trods af dette har løsningen fungeret, fordi der i dyrkningsperioden er et begrænset antal passager af køretøjer samt medarbejdere, konstaterer direktør Tage Hansen.

20.000 majstransporter

- For den forestående majshøstperiode fra omkring ultimo september vil der skulle gennemføres omkring 20.000 majsafgrødetransporter. Disse vil foregå både med traktorer og vogne, samt hvor det er praktisk muligt med lastbiler og trailere.

- Antallet af involverede medarbejdere mangedobles i denne periode. Det kan få store økonomiske konsekvenser for den enkelte landmand, hvis ikke der er stor fremdrift, når der høstes majs. Kvaliteten i majs ændrer sig fra dag til dag, så rettidig høst er helt afgørende, siger Tage Hansen.

Formanden Jørgen Popp Petersen siger:

- Det er bydende nødvendigt, at grænsesituationen normaliseres, da man ellers også må forvente et betydeligt trafikkaos ved de for nuværende åbne overgange. Det vil ligeledes medføre betydelige omveje, som vil være til stor gene for både andre trafikanter, lokalbefolkning samt de involverede aktører.

- Det er ligeledes tvivlsomt, om det overhovedet er muligt i givne tilfælde, hvor grænsen udgør en flaskehals, at fremskaffe nødvendig ekstra transportmateriel, da høsten jo foregår samtidig i hele regionen.

aldo

Læs også