Forud for topmøde: Landbrug med i stort fælles udspil om natur- og biodiversitet

Syv organisationer, heriblandt L&F og Økologisk Landsforening, er forud for biodiversitetstopmøde mandag med statsminister Mette Frederiksen (S) gået sammen om fælles udspil.

Naturområdet har tidligere været kendetegnet af stor uenighed mellem interesser, men nu er en række centrale organisationer gået sammen om at finde fælles løsninger på tværs af interesser og forskelligheder. Det sker forud for, at statsminister Mette Frederiksen på Marienborg holder møde med alle grønne organisationer og erhverv,

Organisationerne er Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Friluftsrådet, Danmarks Biavlerforening og Dansk Ornitologisk Forening.

SE UDSPILLET HER

Udspillet består af en række ønsker til fremtidige principper for fremtidens naturforvaltning og en række konkrete ønsker til politiske initiativer der retter sig både mod at sikre og styrke biodiversiteten, forbedre naturen i det åbne land og befolkningens muligheder for at opleve naturen, oplyser organisationerne i en fælles pressemeddelelse.

Fra Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer, lyder det

- Det glæder mig, at vi kan gå sammen i et konstruktivt samarbejde til glæde for vores natur og biodiversitet. Uanset vores forskellige ståsted, så er det min erfaring, at når vi snakker sammen, så er der altid noget, vi kan blive enige om. Hos mange landmænd er der en vilje til at gøre en indsats for naturen og med de rigtige positive incitamenter og med den rette rådgivning kan vi sikre, at landmændene ikke bare er blandt verdens bedste i udbytte og dyrevelfærd, men også i naturforvaltning, siger hun.

Fra Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Natufredningsforening, lyder det:

- Den største udfordring for vores natur er, at den mangler plads. Så hvis vi skal gøre noget ved naturens krise bliver vi simpelthen nødt til, at give arealer tilbage til naturen og sikre en langt bedre beskyttelse af den natur vi har, siger Maria Reumert Gjerding, præsident, Danmarks Naturfredningsforening.

Formand for Danmarks Biavlerforening, Arne T. Henriksen:

 - Indsatsen for natur og biodiversitet bør både rettes mod de egentlige naturområder og mod naturværdierne og jordbrugslandskabet. Indsatsen skal ikke alene sikre en smuk og artsrig natur, men også velfungerende økosystemer og fødekæder, hvor biernes bestøvning spiller en vigtig rolle.

Formand for Økologisk Landsforening, Per Kølster:

- Den fælles erklæring er et godt skridt på vejen mod mere natur, og i Økologisk Landsforening tager vi den endnu videre med flere ambitiøse tiltag for at skabe et landbrug i pagt med klima og natur.

Niels-Christian Levin Hansen, formand i Friluftsrådet:

- Hvis vi skal stoppe den alvorlige tilbagegang i biodiversiteten og skabe mere natur i det åbne land, kræver det samarbejde, politisk handling og bred folkelig opbakning til en ambitiøs og langsigtet indsats. Derfor går folks muligheder for at opleve naturen hånd i hånd med initiativerne for natur og biodiversitet. Jo flere, der får gode oplevelser i naturen, jo flere bliver interesseret i at passe godt på vores natur.

Hans Meltofte, dr. scient. og formand for Naturpolitiske Udvalg, Dansk Ornitologisk Forening:

- Der er mange fuglearter, der trives godt i Danmark, men der er en fuglegruppe, som det i rigtig mange år er gået tilbage for, og det er fuglene i det åbne land, dvs. enge, overdrev, heder og agerland. Derfor ser Dansk Ornitologisk Forening med spænding frem til, at dette samarbejde resulterer i nogle reelle forbedringer for fuglene i det åbne land, som i meget høj grad forvaltes af danske landmænd.

Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund:

- Samarbejdet om naturen er afgørende for Danmarks Jægerforbund, hvor vores rolle er at tale vildtet og naturens sag i landbrugslandet. Det er vores opfattelse, at der er et massivt behov for styrke naturen i landbrugslandet for sikre komplette levesteder til gavn for både sjældne og mere almindelige arter. Skal det lykkes, er der brug for en multifunktionel tilgang til indsatsen i landbrugslandet. Derfor er det glædeligt, at det er en bred skare, som udtrykker enighed i dette initiativ.

Mødet på Marienborg mandag mellem regeringen og interessenterne varer fra klokken 9 til 12.

Læs også